خوشحاملحمدیرسود لارُف جکایزهن « نوبعاي نگ « اهلِ »بُ ررادرد»ایرانی

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

شــنبه، ششــم خرداد )۲٧ مي( جوايز قســمت نوعي نگاه جشــنواره كن اهدا شــد و برای ســينمای ايران افتخاری تازه بههمراه داشــت. «لرد» محمد رسولاف، توانســت جايزه نوعی نگاه هفتادمين جشنواره كن را به ويترين افتخارات سينمای ايران اضافه كند.

اين قسمت كه جزء بخش اصلي جشنواره بهشمار ميرود، هر سال جوايز خود را يك روز زودتر از بخش اصلي اعام ميكند. پس از اعام جوايــز اين بخش، فيلــم برنده دوباره براي تماشــاگران و حاضران در سالن به نمايش درميآيد.

امســال رئيس هيئت داوران اين بخش، يوما تورمــن، بازيگر نامي ســينما، بود كه با بازياش در «بيــل را بكش» كوئنتين تارانتينو يكي از ماندگارهاي سينماي جهان شد. دو كارگردان، ژواكيم لفوس بلژيكي و محمد ديب مصري، بازيگري فرانسوي به نام ردا كتاب ‪Reda Ketab(‬ ) و رئيس جشنواره كارلووي واري، كارل اوچ، اعضاي هيئت ژوري بودند. ١8 فيلم از ۲۲ كشــور مختلف در اين بخش شركت كردند. شش فيلم از اين مجموعه، فيلم اول بودند و بنابراين همچنان براي جايزه دوربين طايي به رقابت ميپردازند.يوما تورمن در سخنرانياش قبل از اهداي جوايز از اينكه داوري در اين بخش را برعهده داشته اظهار خوشحالي و اعام كرد همگي داوران به اتفاق خوشــحالند كه جوايز اين دوره به فيلمهايي با نگاههايي متفاوت و درخشان تعلق خواهد گرفت. جوايز اين بخش اما به اين شكل تقسيم شدند: جايــزه بهتريــن فيلم نوعي نگاه امســال به «لرد» ســاخته محمد رسولاف تعلق گرفت تا تعداد جوايز سينماي ايران تا اينجاي جشنواره به دو برسد. اين جايزه باعث خوشحالي ايرانيهاي حاضر در كن شد و اين اتفاق را نشانه موفقيت سينماي ايران در جهان دانستند.

جايزه بهترين بازيگر زن به «ژاســمين ترينكا» بــراي فيلم فورتوناتا رســيد.جايزه شاعرانه سينما اما به «باربارا» و كارگردانش متيو املريك ‪Mathieu Amalric(‬ ) از فرانسه رسيد.

جايزه بهترين كارگرداني به تايلور شريدان براي فيلم «رودخانه باد» اهدا شد.جايزه ويژه هيئت داوران هم به «دختر آوريل»، ساخته ميشل فرانكو تعلق گرفت. كمي قبل از اين منتقدان جشــنواره كن هم جايزه اول خود را در هر بخش اعام كردند.

جايــزه اول به فيلم «١۲٠ ضربــان در دقيقه» بــه كارگرداني رابين كامپيلو اهدا شــد. هيئت داوران اين فيلم را فيلمي عاشــقانه ناميدند؛ فيلمي درباره زندگي. اين فيلم نشان ميدهد كه زندگي از مرگ قويتر است و اميد را به ارمغان ميآورد.

جايــزه بهترين فيلم در بخش نوعي نــگاه اما به «يك زندگي تنگ» بــه كارگرداني كانتمير بالاگف تعلق گرفــت. هيئت ژوري گفت كه اين فيلم راه جديدي را نشــان ميدهد؛ فيلمي گيرا كه پرتره گروه بستهاي را با دقت و از نزديك نشــان ميدهد؛ ســينمايي كامل.در بخش جنبي به نام پارالل هم جايزهاي به اولين يا دومين فيلم شــركتكننده در اين بخشها اهدا ميشــود. امســال اين جايزه به «كارخانه هيچ» ساخته پدرو پينهو داده شد كه در بخش ١5 روز كارگردانان شركت داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.