واکنش مدیرعامل خانه موسیقی به نظر لاریجانی

Shargh - - هنر -

به دنبال نامه محمدجواد لاريجانی درباره «خاف موازين شــرع بودن تاوت ربنای شجريان»، مديرعامل خانــه موســيقی ضمن رد ادعــای لاريجانی، پاســخ صريحی به گفتههای وی داد.

به گــزارش «ايلنا»، حميدرضا نوربخش با اشــاره به موضعگيــری محمدجواد لاريجانی دربــاره ربنای محمدرضا شجريان گفت: ايشان تشكيكاتی كردهاند كه به ظاهر بيشتر از زاويه علم قرائت بوده است كه البته مشــخص نيست ايشان اساســا چقدر با مسئله قرائت آشــنايی دارند؛ اين يک مسئله است. اما مسئله اصلی من اين است كه نامهای توســط وزير محترم ارشاد به رئيس ســازمان صداوســيما نوشته شــده؛ آقای دكتر محمدجواد لاريجانی ظاهرا مثــل ديگر مواردی كه از ايشــان سراغ داشتهايم و تمايلشان برای پاسخگويی به مسائل مختلف، دراينباره هم ظاهرا جسارتشان از بقيه بيشتر بوده كه پاســخ به اين مسئله را شخصا برعهده گرفتهاند.

اين خواننده در ادامه افزود: سؤال من اين است كه آقای دكتر لاريجانی از كدام جايگاه كارشناســی درباره ربنای اســتاد شــجريان صحبت میكند؟ ايشان استاد قرائت هستند؟ يا كارشناس قرآن؟ يا مفسر هستند؟

او همچنين عنوان كرد: من بهعنوان كســی كه هم خواننده و هم قاری قرآن هســتم و با قرائت آشــنايی دارم، ســخن میگويــم. اول اينكه همه ما میدانيم اســتاد شــجريان كسی است كه در قرائت قرآن از طفوليــت كار كردهاند و اصا آدم ناآشــنايی در اين زمينه نبودهاند. اســتاد شــجريان در جلســات قرآن بزرگ شــده، پدرش هم قاری قرآن و برگزاركننده جلسات و كاسهای قرآنی بوده است.

نوربخش گفت: اســتاد شجريان از كودكی با صوت قرآن بزرگ شــده و با قاريان بزرگ جهان و شــيوههای قرائتشان آشــنايی داشــته و دارند. حتی خودشان در مســابقات بينالمللی قرائت قرآن مقام آورده اســت. در اين ميان چطور كســی كــه در وادی كار قرآنی هيچ سابقهای نداشــته؛ به خودش اجازه میدهد اينگونه جســورانه و بــا اعتمادبهنفــس دربــاره مقولهای كه اطاعاتی در موردش ندارد، سخن بگويد؟! ايشان فكر كردهاند وقتی واژگان خاصی را كه صددرصد حرفهای اســت و به هيچ عنوان مخاطب عام آنها را نمیفهمد به كار ببرند، مطلب تمام میشود؛ اما در واقع اينگونه نيست.

مديرعامل خانه موســيقی در ادامه افزود: يكی از بهترين قرائتهــا و اجراها در زمينــه مناجاتخوانی همين اجرای ربنای استاد شجريان است. مناجاتخوانی با تاوت قرآن تفاوت دارد. استاد شجريان نوارهايی در زمينه قرائت قرآن دارد كه ســیدیهايش موجود است؛ آقای دكتر لاريجانی میتوانند به اين نوارها مراجعه كنند. استاد شجريان قرائتی دارند كه به شــيوه مرحوم اســتاد مصطفی اســماعيل اجرا شــده است. آن زمان وقتی قاريان بزرگ اين قرائت را گوش دادهاند؛ همه لب به تحســين گشــودهاند. وقتی شما در مقام مناجات چيزی را میخوانيد ممكن است مقداری از مؤلفههای قرائت قرآن فاصله بگيريد.

او عنــوان كــرد: ربنای شــجريان يكــی از بهترين نمونههای مناجاتخوانی اســت؛ ضمن اينكه اســتاد شــجريان نيز در اين زمينه ادعايی نداشــته و اين ربنا را بهعنــوان الگويی بــرای تمرين عــدهای ضبط كرد كه بعدها پخش شد و بسيار مورد اقبال مردم قرار گرفت و ملت ما سالهای سال با آن زندگی كردهاند. امروز ربنا در گوش و ذهن همه مردم ما هست و هر وقت پخش میشــود؛ مردم به ياد لحظات نورانی افطار ماه مبارک رمضان میافتند.

حميدرضــا نوربخــش گفــت: نكتــه آخــر اينكه میخواهــم به آقــای دكتــر محمدجــواد لاريجانی بگويم با اين قاعدهای كه شــما میگوييد اذان مرحوم موذنزادهاردبيلی نيز از نظر قواعد قرائت قرآن مشكل دارد. ايشان لطف كنند به صداوسيما بگويند ديگر اذان موذنزادهاردبيلــی را پخش نكننــد. به دليل اينكه اگر بخواهيــم از نظر قواعد تجويد بررســی كنيم اذانی كه مرحوم اســتاد موذنزادهاردبيلی گفتهاند اذان فارسی محسوب میشود و از لحن فارسی در آن استفاده شده و تجويــدش هم متفاوت اســت. حال آنكــه اين اذان حالی دارد كه ما بايد به دنبال روح حاكم بر آن باشيم. مــردم هم روح حاكم بــر آن اثر را ديدنــد و پذيرفتند. امــروز اذان موذنزادهاردبيلــی بــا روح و جان مردم ممزوج است. اگر شما از مردم ايران بپرسيد كدام اذان را بيشتر دوست داريد حتما اكثريتشان میگويند اذان موذنزادهاردبيلی. اين طبيعی است چون كسی كار به لحن اثر ندارد و به قول شاعر «ما درون را بنگريم و حال را ».ايــن خواننده افزود: بســياری از مردم كوچه و بازار هم اذان میگويند. اتفاقا در بســياری مواقع، مؤذنان و مكبران مساجد همين مردم ساده كوچه و بازار هستند. همه مردم هم اين ماجرا را پذيرفتهاند و كســی به آنها نمیگويد آيا شما تجويد كار كردهايد يا نه؟! شما لحنت را برو درســت كن؛ شــما قرائت كار كن. همه مردم ما بسياری از همين اذانها يا مناجاتها را كه تنها با جان و دل اجرا میشــود با تمام وجود پذيرفتهاند و كســی هم با آنها مشكل ندارد. بنابراين اين دلايل اصا موجه نيست و دوستان بهتر اســت دنبال دليل ديگری برای پخشنكردن ربنا باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.