کارگردان «نفس» استفاده از کلاهگیس را تکذیب کرد

Shargh - - هنر -

سريال نفس در حالی با حضور برخی بازيگران زن بدون حجاب از شبكه اول سيما پخش میشود كه فيلم سينمايی «كاناپه» به كارگردانی كيانوش عياری درســت به دليل استفاده از كاهگيس برای بانوان امكان نمايش نيافته است. اولين قسمت از ســريال نفس به كارگردانی جليل سامان شامگاه شنبه ششم خرداد پخش شد. در اين سريال برخی از بازيگران زن بیحجاب هستند و كارگردان برای تصويربرداری اين بخشها به ارمنستان سفر كرده اســت. به گزارش ايلنا، درحالیكه پخش قسمت اول «نفــس» اين فرضيــه را در بيــن تعدادی از مخاطبــان تقويت كــرده كه برخــی بازيگران اين سريال از كاهگيس استفاده كردهاند اما كارگردان سريال میگويد اينگونه نيست.

كارگردان «نفس» اعام كرد در زمان ســاخت ســريال، برخــی از عوامــل ســريال بــرای ضبط صحنههــای تــروكاژی در خــارج از كشــور، به ارمنســتان سفر كردند. در اين ســفر نيز تصاويری بــا حضور تعــدادی از بازيگران ارمنی ســاكن در كشــور ارمنســتان، با قرارگرفتن مقابل پرده ضبط شــد تا بعدا از طريق جلوههای ويژه در پسزمينه تصاويری كه در داخل كشــور ضبط شده بود، قرار بگيرد. بهطور معمول بهتصويركشــيدن پوششی دور از واقعيت در سريالهايی كه به فضای كشور در پيــش از انقاب اســامی مربوط میشــوند، باعــث انتقاد مخاطبــان، ملموسنبــودن فضا و باورناپذيربودن آثاری از اين دســت شده است. از ايــن رو با تمهيدی كه عوامل ســريال «نفس» به نويســندگی و كارگردانی جليل سامان انديشيدند، بنا شد برای نزديکشــدن به واقعيت آن سالها، برخــی تصاويــر در خارج از كشــور و بــا حضور بازيگران خارجی ضبط شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.