40 بازیگر در نمایشنامهخوانی دی روز

Shargh - - هنر -

شرق: علی سرابی، بازيگر و كارگردان، با حضور 4٠ بازيگــر مطرح تئاتر ايــران، جديدترين فعاليت تئاتری خود را با عنــوان نمايشنامهخوانی «دی روز» به تئاترشهر میآورد.

علی ســرابی، بازيگر و كارگردان شناختهشده تئاتــر، پس از اتمــام اجراهای عمومــی نمايش «خدای كشــتار» كه به دليل اســتقبال چشمگير مخاطبان مدت زيادی در دو ســالن تئاتر مســتقل و تماشــاخانه پاليز روی صحنه بــود، از ١8 تا ۲۲ خرداد پــروژه خوانش و اجــرای «دی روز» را در سالن اصلی تئاترشهر اجرا میكند.

نمايشنامههای «افرا يا روز میگذرد» نوشــته بهرام بيضايی، «يک دقيقه سكوت» نوشته محمد يعقوبی، «تهران زير بال فرشــتگان» نوشــته نادر برهانیمرنــد، «در مصــر برف نمیبارد» نوشــته محمد چرمشــير و «كوكوی كبوتران حرم» نوشته عليرضا نــادری، پنج نمايشنامه پروژه خوانش و اجرای «دی روز» هســتند كه بــا كارگردانی علی سرابی اجرا خواهند شد.

در اين پــروژه 4٠ بازيگر از جملــه هنرمندانی همچــون؛ رؤيــا تيموريــان، رؤيا نونهالی، ســحر دولتشاهی، امير آقايی، نازنين بياتی، پريناز ايزديار، بابــک كريمی، مهــرداد صديقيان و... با ســرابی همكاری میكنند.

در پــروژه «دیروز» پنــج نمايشنامــه برتــر دهه 8٠ از پنج نمايشنامهنويس برجســته تئاتر كشــورمان خوانش و ١٠ تا ١5دقيقــه از هر اثر با حضــور بازيگران مطــرح تئاتر به صــورت كاما مينیمال اجرای صحنهای میشود.

در پــروژه خوانش و اجرای «دیروز» آتوســا قلمفرســايی بهعنوان طــراح صحنــه، فريدون خلعتبــری بهعنوان آهنگســاز، شــيما مرادی، منشی صحنه، محمدرضا آلطاها و داوود ونداده، مديران صحنه و نورالديــن حيدریماهر بهعنوان مجری طرح با ســرابی همكاری میكنند. لازم به يادآوری اســت كه اين آثار از روز ١8 تا ۲۲ خرداد جاری، از ســاعت ١۹ به مدت پنج شــب اجرا می شوند و هر نمايش فقط يک شب اجرا خواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.