معامله ۱۳میلیاردی وزارت ارشاد و صاحبان «رستاخیز»

Shargh - - هنر -

ســینما:

وزير ارشــاد تكليف يكــي ديگر از فيلمهاي توقيفي را مشــخص كرد. شنيدههاي خبرنــگار «ســينما» حكايــت از ايــن دارد كه صاحبان فيلم «رســتاخيز» با دريافت مبلغ ١٣ ميليارد تومان، به عنوان بخشــي از خســارات واردشــده بابت اكراننشــدن اين فيلــم با وزير ارشاد توافق كردهاند.

در واقع وزارت ارشــاد بابت ٤٠ درصد از اين فيلــم، ١٣ ميليارد براي صاحبان رســتاخيز در نظر گرفته است كه به صورت تقسيط پرداخت خواهد شــد. ظاهرا دســتاندركاران رستاخيز تاكنون ســه قســط از اين مبلغ را نيــز دريافت كردهاند و قرار اســت مابقي خسارت نيز تا پايان سال پرداخت شود.

با اين شــرايط سازمان ســينمايي مالك ٤٠ درصد از رستاخيز شــده كه البته اين ٤٠ درصد فقط ســهم اكــران فيلم اســت. در واقع رايت ويدئــو و اكران خارجي نيز بــه تهيهكننده فيلم تعلق دارد و در صــورت موافقت مراجع براي اكران عمومي، سازمان سينمايي سهمي از آنها نخواهد داشت.

رضا صالحياميري، وزير ارشاد در جلسهاي كه ۲۹ فروردين در مجلس شــوراي اســامي برگزار شد، اين اطاعات را به اعضاي كميسيون فرهنگــي مجلس داده و البته صورت جلســه نيز شــده اســت. غيــر از رســتاخيز فيلمهايي مانند عصباني نيســتم، خانه پــدري، ارادتمند نازنيــن بهــاره تينا، خانــه دختر، آشــغالهاي دوستداشتني، خرس، صد سال به اين سالها و... در فهرســت فيلمهاي توقيفي قرار دارند و بايد ديد وزير ارشــاد چه سازوكاري براي تعيين تكليف آنها درنظر گرفته است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.