توضیحی در باره یک گزارش از «کن»

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر: ٣١ ارديبهشــت در صفحــه ١4روزنامه «شرق» مطلبی با تيتر «تلخ؛ همچون كــن» منتشــر كرديــم كــه بازتابهــای زيادی داشــت. اين مطلب، در واقع گزارشی بود از روز ســوم جشــنواره كه تمركزش بر حضور پررنگ سينماگران ايرانی سر صندوق رأی مستقر در كن بود. بخشــی از گزارش هم مشــاهدات خبرنگار بــود از فيلمهايــی كــه در آنجا بــه نمايش در آمد؛ از جمله فيلم «لِرد» ســاخته آقای محمد رســولاُف. مشــكل بزرگ اين مطلب آن بود كه گزارشــگر، اصل بیطرفــی را رعايت نكرده و به جای مشــاهدهگربودن و ثبت واقعيت، قضاوت كرده اســت. طبيعتا بیطرفی به معنی برخورد يكســان با ديدگاههای مختلف نيست؛ ولی حتی برخورد با ديدگاههای مختلف هم بايد به شكلی باشد كه گزارشگر و خبرنگار كمترين اثر ممكن را از خود باقی بگذارد. متأسفانه در انتشار مطلب «تلــخ؛ همچــون كن» بــه دليل ســرعت كار و ديررسيدن گزارش اين اصل بديهی سهوا ناديده گرفته شــد. طبعا اگر فيلمی تلخ باشد يا شيرين، اين وظيفه منتقد و گزارشگر نيست كه اين تلخی يا شــيرينی را بهعنوان نقطــه قوت يا ضعف آن مطرح و درباره آن قضاوت كند. همينجا از آقای رسولاُف بابت اين اشــتباه پوزش میخواهيم و موفقيت فيلم ايشــان را در بخش «نوعی نگاه» جشنواره كن تبريک میگوييم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.