فراخوان هفتمین دوره جایزه دکتر مجتبایی

Shargh - - هنر -

شرق: جايزه دكتر فتحالله مجتبايی هر ساله دی ماه به بهتريــن پاياننامه دوره دكترا در زمينههای «اديــان و عرفــان» و «زبان و ادبيات فارســی» با هدف ارتقای علمی و تشــويق دانشــجويان دوره دكترا در رشتههای مذكور اهدا میشود.

دانشــجويان دوره دكتــرا در اين دو رشــته كه در ســال ١٣۹5 از پاياننامه خود دفــاع كردهاند، میتوانند يک نسخه از پاياننامه خود را همراه با ذكر نشانی و مشخصات تا ١5 شهريور به دبيرخانه اين جايزه واقع در خيابان شــهيد بهشتی، خيابان شهيد احمد قصير )بخارست(، نبش كوچه سوم، پاک 8، مركز فرهنگی شهر كتاب ارسال كنند.

هيئــت داوران پــس از داوری پاياننامههای رسيده، پاياننامه برگزيده را معرفی میكنند.

در شش دوره گذشته اين جايزه، سميرا بامشكی، عليرضا اسدی، محمدرضا عدلی، سلمان ساكت، ارسطو ميرانی، سيدهليا سيدقاسم، مجتبی مجرد، زهرا زارع، محمد ابراهيمپور نمين و فرزين غفوری برگزيدگان اين جايزه بودهاند. پاياننامه برگزيده به همت انتشــارات هرمس به صورت كتاب منتشر میشــود. گفتنی اســت پاياننامههای ارســالی، برگشت داده نمیشــوند. از ارسال پاياننامههايی كه پيش از ســال ۹5 يا پس از آن دفاع شــدهاند، خودداری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.