تبریک وزیر ارشاد به حسین علیزاده

Shargh - - هنر -

وزير فرهنگ و ارشاد اسامی در پيامی، دريافت جايزه موســيقی جهانی آســيا از ســوی حســين عليزاده را به وی تبريک گفت.

سيدرضا صالحیاميری، وزير فرهنگ و ارشاد اسامی، در پيامی دريافت جايزه موسيقی جهانی آسيا از سوی حسين عليزاده را به وی تبريک گفت.

متن پيام وزير فرهنگ و ارشاد اسامی خطاب به حسين عليزاده به شرح زير است:

«اســتاد فرهيخته، جناب آقای حسين عليزاده با سام

دريافت جايزه موســيقی جهانی آســيا توسط جنابعالی را صميمانه تبريک میگويم.

آثــار جنابعالــی عاوه بــر آنكــه در معرفی فرهنــگ و تمدن غنی اين مرزوبوم، نقش ممتازی داشــته، طنينانداز صلح و دوســتی بوده است. ازاينرو هنر درخشــان شما، ســفير فرهنگی ايران سربلند در جهان پرتاطم امروز است.

از خداوند متعال تداوم توفيق و ســامتی شما را آرزومندم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.