توزيع نخستين سبد حمايت غذايي امسال از فردا

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا:

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرد: به مناســبت ماه مبارک رمضان نخســتين ســبد حمايت غذايي ســال جاري از امروز )دوشنبه( در سراسر کشور توزيع ميشــود. علي ربيعي، ضمن تبريک فرارســيدن مــاه مبارک رمضــان و آرزوي کســب فيض براي هموطنان افزود: امســال سبد حمايــت غذايي ماه مبارک رمضــان را با دوهزارو 200 ميليــارد ريال )220 ميليارد تومان( پوشــش داديــم. ابتــدا بودجه هــزارو 600 تا هــزارو 800 ميليــارد ريال )بيــن 160 تا 180 ميليــارد تومان( براي ســبدها پيشبيني کرده بوديــم که آن را به دوهزارو 200 ميليارد ريــال )220 ميليارد تومان( افزايش داديم. وي تعــداد خانوارهايي که تحت پوشــش قرار ميگيرند را سهميليونو 888هزارو 574 خانوار اعلام کرد که با اندازه ميانگين خانوار به طور تقريبي بيش از 10 ميليون نفر ميشــوند. وزير تعاون، کار و رفــاه اجتماعي افزود: علاوه بر آن، زنان باردار و کودکان داراي ســوءتغذيه نيز از قبل شناسايي شــدهاند که آنها تحت اين پوشش حمايتي قرار ميگيرند. ربيعي گفت: از آنجايي که در ماه مبارک رمضان قرار داريم و مصرف بيشتر به ســمت پروتئين است، کالاهاي در نظر گرفته شده شــامل گوشت قرمز، گوشت ســفيد، روغن، برنج، خرما، حبوبات و ساير کالاهاي مصرفي ماه مبارک است که هرکسي ميتواند از هريک از اقلام به هر مقداري که ميخواهد خريد کند. وي افزود: تنوع نيز وجود دارد و افراد ميتوانند به فروشگاههايي که قبلا در ســايت اعلام شــده مراجعه کنند و با اختيار خــود ميتوانند نه يک بــار، بلکه چند بار خريــد خود را انجــام دهند. مطالعه انجامشــده نشــان ميدهد معمولا خريدها در سه ماه انجام ميشود و افراد سه ماه نيز فرصت دارند. به گفته وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، براي خانوارهاي يکنفره حدود 300 هزار ريــال )30 هزار تومان(، دونفــره 600 هزار ريال )60 هــزار تومان( و براي خانوارهاي ســهنفره به بالا بــه ازاي هر نفر 100 هزار ريال )10 هزار تومان( افزوده ميشــود که در نهايت تا ســقف يکميليونو 200 هزار ريال )120 هــزار تومــان( کالا دريافت خواهند کــرد. ربيعي تأکيد کرد: اين نخســتين ســبد حمايت غذايي ماه مبارک رمضان اســت که براســاس سياستهايي که در گذشته داشتيم آن را گسترش خواهيم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.