پیادهراه نانجینگ؛ قلب تپنده شانگهای

Shargh - - روزنامه -

ســحر طلوعي:

چینیها معتقدند اگر به شــانگهای ســفر کردهاید و در پیادهراه نانجینگ راه نرفتهاید، سفرتان بیمفهوم و ناقص است! پیادهراه نانجینگ یکی از مهمترین خیابانهای اصلی شهر است. مراکز خرید فراوان، ســازههای عظیم و مراکز تجاری متنوع در نانجینگ باعث شده این پیادهراه به یکی از مهمترین و نامآشناترین پیادهراهها و مراکز خرید جهان تبدیل شــود. طرح توسعه و نوسازی این پیادهراه بعد از مدتها بالاخره تمام و مراسم رونمایی از آن برگزار شده است. نانجینگراود یا همان پیادهراه نانجینگ پوست انداخته است.

عکس: شانگهایدیلی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.