هزاران مسافر سرگردان در فرودگاههای لندن

Shargh - - روزنامه -

صفحه یک روزنامه ایندیپندنت بریتانیا با عکسی از تلاش جرمی کوربیــن بــرای گرفتن توپ آغاز میشــود. آیــا او دروازهبان خوبی است؟ پرســش ایندیپندنت به خاطر نزدیکشدن به روز انتخابات سراسری بریتانیا و روشنشدن تکلیف آینده سیاسی این کشور است. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، در نظرســنجیهای عمومی پیش از روز موعــود، فاصله چندانی با رقیب خود یعنی ترزا می و حزب محافظــهکار بریتانیا ندارد. با اینکه در انتخابات شــهرداری برخی مناطق که بهتازگی برگزار شده، دستراستیها باز هم برنده اکثریت کرســیها بودهاند، اما به گمان ایندیپندنت کوربین گهگاه توانسته با تغییر بازی تا حدودی شکســتها را جبران و فاصلهها را کم کند. چالشهای کلامی اخیر دو حزب بر سر اتفاقات تروریستی منچستر بوده اســت. کوربین و حزب کارگر سیاســتهای خارجی دولت را باعث چنین اتفاقهایی میدانند. آنها معتقدند دخالتهای بریتانیا در عراق، لیبی و کشــورهایی که ســازوکار دولتی چنــدان باثباتی ندارند، باعث بروز رفتارهای تروریســتی در کشورشــان شده است. موضوع مهم دیگری که ایندیپندنت در صفحه یک به آن پرداخته، سرگردانی هزاران مسافر در فرودگاههای گتویک و هیثروی لندن اســت. بروز برخی مشکلات اینترنتی در پروازهای شــرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز باعث شده روز شــنبه اغلب پروازهای این خط لغو و هزاران مســافر در فرودگاهها ســرگردان شــوند. ایندیپندنت گزارش میدهد مسافران خسته و عصبانی به خانههایشان برگشتهاند.

صفحه یک ایندیپندنت بازتاب خبرها و مسائل مهم داخلی بریتانیاست.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.