حمله «می» به کوربین و حزب کارگر

Shargh - - روزنامه -

بعد از انفجار تروریســتی منچســتر، جرمی کوربین در کنفرانس خبری مدعی شد این اتفاقات ناگوار در بریتانیا به دلیل سیاستهای خارجــی غلــط دولت رخ میدهــد. او گفته بود مــا نهتنها باید با تروریســم مبارزه کنیم کــه باید با دلایــل منجر به بــروز عملیات تروریســتی هم مبــارزه کنیم. ایــن حرفها به مذاق نخســتوزیر خوش نیامده اســت. روزنامه گاردین در تیتر یک به پاســخ ترزا می به کوربین اشــاره کرده و نوشــته: می با حمله به کوربین، گویی در پروژه انتخابات بمبگذاری کرده اســت. خانم می در اجلاس گروه هفت در سیســیل ایتالیا گفته بیتوجهی به مســئله امنیت ملی و بهانهآوردن به این شــکل، تنها کاری است که کوربین و حزب کارگر بلد هســتند انجام دهند. ما در سیســیل دور هم جمع شــدهایم تا دربــاره مبارزه با تروریســم حرف بزنیم و برای راههــای کنترل این اتفاق تصمیم بگیریم، وگرنه اینجا هیچ بهانهای برای بروز تروریسم نیست. اما مسئله این است که در روز هشتم ژوئن، مردم میان آنها که واقعا برای حفظ امنیت ملی تلاش میکنند و آن دسته که فقط نظاره میکنند، فرق میگذارند. در گزارش گاردین میخوانیم نظرســنجیهای عمومی نشــان میدهند فاصله میان دو حزب رقیب بســیار کم شده است. عکس یک گاردین هم فضای بسیار امنیتی و پلیسی شهرهای مختلف بریتانیا ازجمله مناطق مختلف لندن را به تصویر کشیده است. حادثه ناگوار تروریستی منچستر باعث شده پلیس و نیروهای امنیتی بریتانیا کاملا مسلح در مناطق مختلف ازجمله مناطق توریستی مثل سواحل حضور داشته باشند.

صفحه یک گاردین همچنان متأثر از حادثه تروریستی منچستر و چالشهای سیاسی داخلی بریتانیاست.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.