حمله مصر به مواضع داعش در لیبی

Shargh - - روزنامه -

بعــد از حمله تروریســتی به اتوبوس زائــران قبطی دیر مقدس صموئیل در منیای مصر، دولت مصر تصمیم گرفت واکنشی نظامی بــه پایگاه جهادیهای افراطی نشــان دهد. در چنــد ماه اخیر این سومین بار است که اقلیت مسیحیان قبطی در مصر هدف عملیات تروریســتی داعش و جهادیهای افراطی قــرار میگیرند. روزنامه الشرقالاوســط در تیتر یک خبر میدهد نظامیان مصری به مواضع داعشــیها در لیبی حمله کردهاند. مســئولیت کشتار زائران قبطی مصر را داعشیها بر عهده گرفتهاند. در گزارش الشرقالاوسط آمده که ملکســلمان، پادشاه عربستان، به سیسی، رئیسجمهور مصر، اطمینان داده برای ســرکوب تروریســتها هر آنچه لازم باشــد در اختیار آنها قرار میدهــد و تماموکمال نظامیان مصری را حمایت میکنــد. الشرقالاوســط در عکس یک خود مســیری را که در آن عملیات تروریستی علیه قبطیهای مصر رخ داده به تصویر کشیده اســت. خون مجروحان و قربانیان روی شــنهای روان مســیر منیا ریخته شده است. الشرقالاوســط در مطلبی دیگر به درگیریهای خونین موصل برای بازپسگیری شهر قدیم اشاره و عکسی از شعبان نصیری یکی از فرماندهان ایرانی حاضر در این درگیریها را در کنار مطلب منتشــر کرده است. شــعبان نصیری در درگیری با نیروهای داعشی در جبهه موصل در نزدیکی مرزهای سوریه شهید شده است.

خبرهای متنوعی از خاورمیانه در صفحه یک الشرقالاوسط منتشر شده است.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.