پایان اعتصاب غذای زندانیان فلسطینی

Shargh - - روزنامه -

صفحه یک روزنامه نشــنالنیوز با عکسی از دود سفید بلندشده پیرامــون مســجد جامع شــیخ زاید آغاز میشــود. طبق رســمی قدیمی، اماراتیها با شــلیک توپ زمان سحر و افطار را در سراسر این کشــور اعلام میکنند. نشنالنیوز گزارشــی از این رسم قدیمی را در صفحه یک خود منتشــر کرده اســت. گزارش بیشتر به گروه مهاجرانــی میپردازد که ماه رمضان خود را در امارات میگذرانند. آنها بهتازگی با این رســم آشنا شــدهاند. نشنالنیوز در تیتر یک خبر میدهد نیروهای ویژه عراقی فشــار تازهای بر داعشیها در موصل وارد کردهانــد تا بتوانند این عملیات را به ســرانجام برســانند. به گــزارش این روزنامــه هنوز هم مناطقی از موصــل وجود دارد که در کنترل نیروهای داعش اســت. اما بخش عمده شــهر به دست عراقیها افتــاده و اینطورکه به نظر میرســد عملیات موصل به پایان خود نزدیک شــده اســت. موضوع دیگری که در صفحه یک نشــنالنیوز به چشــم میخورد، خبر پایان اعتصاب غذای زندانیان فلسطینی است. این روزنامه نوشته اعتصاب غذای ۴۰روزه زندانیان فلســطینی با میانجیگری سازمان صلیب سرخ جهانی به پایان رسیده اســت. این تصمیم بعد از ۲۰ ساعت مذاکره میان نماینده اعتصابغذاکنندگان یعنی مروان برغوثی و طرف اســرائیلی با پادرمیانی نماینده سازمان صلیب سرخ جهانی گرفته شده است.

خبرهای خاورمیانهای پررنگتر از همیشه در صفحه یک نشنالنیوز به چشم میخورد.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.