برخی از اعضای شورا به موج استخدامهای جدید در پایان مدیریت شهری اعتراض کردند

Shargh - - جامعه -

معصومــه اصغری:

جذبهای غیرقانونــی نیروها در شــهرداری تهران که در 12 سال گذشته وجود داشته و در ماههای پایانی ســومین دوره مدیریت قالیباف با حضور معاون و دوســت او در معاونت منابع انسانی شــدت گرفته اســت، این روزها صدای اعتراض را از درون شــهرداری و کارکنان آن بلند کرده و به صحن شورای شهر تهران هم رسانده است.

دو موضــوع اقدامات غیرقانونــی و بدون اطلاع شورا در شــهرداری و ترککردن کار از سوی مدیران شــهردار تهران آنهم بدون توجیه قانونی از جمله مواردی بوده که در یک دهه گذشته مدیریت شهری بارها وجود داشــته و اعضای شــورا یا با تذکری یا با سکوت از کنار آن گذشــتهاند؛ اما حالا که قرار است مدیریت شــهری بعد از ســه دوره تغییر کلی کند و شورای شــهر هم یکباره عوض شــود، شرایط تغییر کرده است.

پیش از این رحمتالله حافظی در جریان بررســی حسابرســی ســال 92 بارها درباره تخلفات گســترده شــرکت بهرهبــرداری متروی تهــران و بســیاری از شرکتها و سازمانها برای افزایش غیرقانونی نیروها و جذب رسمیشــان تنها بود و تذکرهایش به جایی نمیرســید و شهرداری تهران هم پاسخ قانعکنندهای نداشــت؛ اما این موضوع در روزهای پایانی مدیریت شــهری آنقدر زیاد و درخور توجه شــده اســت که صدای اعتراض ســایر اعضا را هم بلند کرده اســت. از مدتی قبل از شــروع برنامههای انتخاباتی از گوشه و کنار شــهرداری تهران صدای اعتراض کارکنانی که سهمی در جذبهای جدید نداشتند و معترض به این روند بودند بلند شده بود. کارکنان شهرداری با جذب همکارانی از همان مجموعه مواجه شــده بودند که سابقه کمتری داشتند یا حتی از آن مجموعه نبودند؛ این اعتراضها مســتند نبود و نمیتوانســتیم به آنها بپردازیم؛ امــا گویا این اعتراضها بــه گوش اعضای شــورا هم رســیده و روز گذشــته چند عضو شورا به جذبهــای غیرقانونی جدید در دقیقــه 90 مدیریت شهری اعتراض کردهاند.

از همــان ســال گذشــته و در جریــان تغییــرات یکبارهای کــه قالیبــاف درباره چهار معــاون اصلی و باســابقه خــود انجــام داد، حرکات مشــکوک در معاونت منابع انســانی مشخص بود و شائبه حضور تشکریهاشــمی برای رفعورجوع نیروهای واردشده و خارجشده از شــهرداری در این 12 سال بسیار قوی بود. معاون حملونقل و ترافیک شهردار تهران که در 12 سال گذشــته نتوانسته بود مسئله مطالبات نیروی انسانی در شرکتهایی مانند اتوبوسرانی را حل کند، برنامهریــزی نرمی را در چند مــاه انتهایی دورانی که هنوز مسئولیت دارد، شروع کرد و بهاینترتیب بخشی از کارکنان بهطور رسمی در نوبت جذب قرار گرفتند و بخشی دیگر در همان زمان جذب شدند؛ جذبهایی که مانند شــرکت بهرهبرداری مترو و دیگر شرکتها صدای افزایش غیرقانونی نیروهایشان در حسابرسی ســالها بعد یعنی زمانی که دیگر این مدیران حضور ندارند بلند میشود.

روزنامه «شــرق» پیشتر گزارشــی درباره یکی از مــوارد تخلف شــهرداری تهران در جــذب دوهزارو ۷1۵ نفر در شــرکت بهرهبرداری مترو تهران را دیماه سال 94 مســتند به گزارش حسابرسی سال 92 منتشر کــرد. این مورد از تخلف در جذب غیرقانونی نیروها از جمله مواردی اســت که تقریبا در همه حسابرسیها تکــرار میشــود و فقط اعــداد و ارقام آن کــم و زیاد میشــود. تخلفی که حاصل قولها و تعهداتی است که مدیران شــهرداری بــه برخی از افــراد دادهاند و میدهند. در جلســه روز گذشته شــورای شهر تهران که بدون حضور مستمع و خبرنگاران تشکیل میشود، رحمتالله حافظی باز هم از جــذب چهارهزارو 200 نفر بدون آزمون و مصاحبه در شــرکت مترو خبر داد و گفت: از تیرماه ســال 92 تغییرات وسیعی در حوزه معاونــان و مدیران شــرکت بهرهبــرداری مترو ایجاد شــده، بهنحویکه در برخی موارد افراد غیرمتخصص و دارای مــدرک تحصیلی غیرمرتبــط جایگزین افراد متخصص و باتجربه شدهاند. او گفت: قبلا به معاونان شــهردار اعلام کردم بهتر اســت ســکوت کنند، زیرا توضیحاتشان مشــکلات آنان را بیشتر میکند. او در توضیح بیشتر گفت: در بند دو گزارش یکی از نهادهای نظارتی در خرداد ســال 93 آمده است که چهارهزارو 200 نفــر بدون برگزاری هرگونه آزمون اســتخدامی و مصاحبه علمی و رعایت مفاد آییننامه اســتخدامی شــرکت بهرهبرداری مترو جذب شــدهاند. در جلسه روز گذشــته احمد مسجدجامعی با اشــاره به برخی جذبها در بدنه شهرداری تهران، گفت: استخدامهای جدید در شــهرداری تهران اگر با مجوز ســازمان امور اداری و اســتخدامی و براســاس پیشبینــی برنامه و بودجه مصوب شــورا باشــد، بلامانع است؛ اما درباره اســتخدام چهارهزارو 200 نفر در شرکت بهرهبرداری مترو که مورد خطاب گزارش ســازمان بازرسی کشور بــوده و موارد مشــابه، بایــد تأمل کرد تــا تصمیمات صحیحی گرفته شود. وی گفت: با توجه به زمان اندک باقیمانده تا پایان این دوره مدیریت شهری لازم است از اقدامات شبههانگیزی که منجر به افزایش بار مالی در مدیریت آینده میشــود و تعهدات ناخواسته ایجاد میکند، پرهیز کنیم. بهویژه که گفته میشــود در روند بخشهایی از اســتخدامهای جدیــد، بینظمیهایی وجــود دارد که بیش از آنکه مبنا بر معیارها و ضوابط قانونی باشــد، ملاکهای غیرشفاف دیگری در دستور قرار گرفته و طبعا چنین برداشتهایی به ذهن متبادر میشود. محمد سالاری، عضو دیگر شورای چهارم هم با اشــاره به اخباری مبنی بر جذب نیرو در شــهرداری تهران، گفت: خبرهای گوناگونــی پیرامون جذب نیرو از ســوی شــهرداری تهران شنیده میشــود. فارغ از صحتوسقم این اخبار شــهرداری تهران باید هرچه ســریعتر در این زمینه شفافســازی کنــد. البته ناصر امانی، معاون شهردار تهران، در پاسخ به این تذکرات گفته که هیچ اســتخدامی خــارج از ضوابط صورت نگرفته و تنها تبدیل وضعیــت کارمندان از قراردادی به ثابــت و نیز از شــرکتهای قراردادی به شــرکت هادیانشهر صورت گرفته است. وی در توضیح بیشتر گفته است که درحالحاضر تبدیل وضعیت کارمندان طبق آزمون برگزارشده سازمان اداری و استخدامی در دســتور کار اســت و نیز تبدیل قرارداد هفت هزار نفر از کارمندان به قرارداد هادیانشهر صورت میگیرد.

اعتراض به غيبــت مديران قاليبــاف در روزهای پايانی کار

یکــی دیگر از مســائلی که در 12 ســال گذشــته و در هربــار حضــور شــهردار تهــران در انتخابــات ریاســتجمهوری مطرح بود، اما کسی به آن توجهی نداشت، تغییرات و غیبتها و اثاثکشیهای گسترده در درون شــهرداری بود؛ اتفاقی که بسیار نرم و بدون رد و تأیید و پیگیری از ســوی مراجع نظارتی و شورای شــهر تهران میافتاد. این روند امــا در این روزها که روزهای پایانی مدیریت شــهری است و دیگر اعضای شــورای حامی شــهردار تهران هم در شــورا حضور ندارند، نوع دیگری پیگیری میشــود. هفته گذشــته در جلســه علنی شورای شهر تهران تعدادی از اعضا نسبت به ادامه کار مدیران شهرداری تهران تا روز آخر این دوره مدیریت شــهری تذکر دادند و غیبت برخی از مدیران یا استعفایشــان را یادآور شــدند. در جلسه روز گذشــته شورای شهر تهران، حبیب کاشانی، عضو اصولگرا و حامی شــهردار تهران در سالهای گذشته که در شــورای پنجم دیگر حضور نــدارد، با انتقاد از عــدم حضور شــهردار منطقه 19 در جلســه ملاقات مردمی گفت: اگر شــهرداری نمیتواند به وظایفش عمل کند بگویید تا شورا آن را اعلام کند. او با بیان این ســؤال که چرا باید بعد از انتخابات برخی شهرداران مناطق نســبت به انجام وظایف خود سســت شوند، گفت: انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای اسلامی به اتمام رســید، مردم انتخاب خود را داشــتهاند، اما چرا برخی بهگونهای رفتــار میکنند که گویی اتفاقی در شــهرداری رخ داده است. کاشانی با اشاره به عدم حضور شــهردار منطقه 19 در جلسه ملاقات مردمی روز چهارشــنبه گفت: در جلســه ملاقات مردمی روز چهارشنبه متأسفانه شهردار منطقه 19 در شهرداری منطقه حضور پیدا نکرد و این در حالی بود که برخی از شهرداران مناطق دیگر نیز در محل کار خود حاضر نبودند و نســبت به برگزاری جلســه ملاقات مردمی بیتفاوت. این رویه نادرســتی است و اگر شهرداری و مدیرانش نمیتوانند به وظایفشان عمل کنند بگویند تا شورا این امر را اعلام کند.

براســاس این گزارش، شهردار تهران که بعد از 21 روز مرخصی انتخاباتی به شــهرداری تهران برگشته اســت، از روز بعد از انتخابات هیــچ برنامه خبریای نداشته اســت. او حتی در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران هم حضور نداشته و میتوان گفت نهتنها مدیران قالیباف، بلکه همه مدیران او در این روزها در حال صرف فعل رفتن هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.