يا عزلسرهااشمبيا هزرياسا خاتندفتوراهيئدتهمنايآ بر هداانشگشاهمزاديکناررشدسيد

Shargh - - جامعه - شهرزاد همتي

روز گذشــته یاسر هاشميرفســنجاني از ریاست دفتر هیئت امناي دانشگاه آزاد برکنار شد. با گذشت حدود یــک ماه از برکنــاري حمید میــرزاده، رئیس دانشــگاه آزاد از ســوي دکتر ولایتي، یاســر هاشمي فرزند آیتالله هاشميرفســنجاني که ریاســت دفتر هیئت امناي دانشگاه را برعهده داشت، از مسئولیت خود برکنار شده است. یاسر هاشمي پس از برکناري حمید میرزاده از ریاســت دانشــگاه، در اظهارنظري ضمن نگرانــي از این اقــدام، آن را برخلاف ســیره آیتالله هاشميرفسنجاني دانسته و نسبت به آینده دانشگاه آزاد و هاشميزدایي در این دانشگاه هشدار داده بــود. گفته ميشــود هفته گذشــته در یکي از جلسات مدیریتي دانشــگاه آزاد نیز یاسر هاشمي به نوریان سرپرست دانشگاه انتقاد کرده بود.

پس از مرگ آیتالله هاشميرفسنجاني، سرنوشت دانشــگاه آزاد اســلامي در هالهاي از ابهام قرار گرفت. با حکم رهبر معظم انقلاب اســلامي، پس از درگذشت آیتالله هاشــمي، دکتر علياکبر ولایتي ریاست هیئت امناي دانشــگاه آزاد را بر عهــده گرفت و روي صندلي هاشمي در دانشگاه آزاد نشست.

دانشــگاهي که در زمــان محمــود احمدينژاد و ریاســت فرهاد دانشــجو دچار تغییرات گسترده شد و بدهيهــاي کلان مالي را براي ریاســت بعدي خود بر جاي گذاشــت. اما اکبر هاشــمي رئیــس هیئت امناي دانشــگاه آزاد از امضاي حکم فرهاد دانشــجو امتناع ورزید و بنا بر قانون این موضوع به رئیسجمهور واگذار شــد و رئیسجمهور وقت هم امضاي حکم را به وزیر علوم واگذار کرد، وزیر علوم نیز که کامران دانشجو بود، حکم ریاست دانشگاه آزاد را براي برادر خود امضا کرد. فرهاد دانشجو تا 2۷ شهریور 1392 رئیس دانشگاه آزاد بــود و در این تاریخ با رأي اکثریت اعضاي هیئت امناي دانشگاه، حمید میرزاده، جایگزین وي شد.

همه عزل و نصبهاي يک ماه اخير

بــا رويکارآمــدن دولــت تدبیــر و امیــد، هیئــت امناي دانشــگاه آزاد اسلامي به ریاســت آیتالله اکبر هاشميرفسنجاني توانســتند دوباره تصمیمگیريهاي مطابق با سیاست تأسیس این دانشگاه را روي روال کار قرار دهند. با برکناري فرهاد دانشجو، حمید میرزاده بر صندلي ریاست دانشگاه آزاد نشست. مطابق صلاحدید هیئت امنــا و نظر خود بــه عنوان ریاســت بزرگترین دانشــگاه حضوري جهان، عزل و نصبهاي دانشــگاه را کلید زد و پس از مرگ آیتالله هاشميرفســنجاني، انتظــار همه این بود که میرزاده تــا پایان دوره خدمت چهارساله خود یعني تا شهریور 96 بر سر کار بماند، اما چنین نشد و با برگزاري جلسه فوقالعاده هیئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي، میرزاده که گفته ميشد از ابتداي ورود علياکبــر ولایتي با انتصاباتــي که از ناحیه هیئت امنا از وي درخواست ميشد، مخالفت کرده بود، حاضر به اســتعفا نشــد و هیئت امنا ناچار به برکناري وي از سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامي شد.

از زمان برکناري حمید میــرزاده تا امروز حدود یک ماه ميگــذرد، در این مدت حــدود 10 عزل و نصب در دانشگاه آزاد اسلامي اتفاق افتاده است. به گفته یکي از مطلعان حاضر در دانشگاه آزاد در بسیاري از نامههاي افراد برکنارشــده، دلیل جابهجایي استعفا عنوان شده، ایــن در حالي اســت که مدیران ارشــد دانشــگاه آزاد اســلامي مجبور به استعفا شــدهاند. خبرها ميگویند اولیــن جابهجایي پــس از میرزاده متعلق به ریاســت روابط عمومي دانشــگاه آزاد یعني حسین منوري بود. پس از برکناري حســین منوري، محمدمهدي جولایي ریاســت روابط عمومي دانشگاه آزاد را بر عهده گرفت. هومن ســتاري، رئیس حراست دانشــگاه آزاد اسلامي هــم پس از آمــدن عليمحمد نوریان، ریاســت جدید دانشگاه آزاد برکنار شد و جاي خود را به سید علیخاني داد، شــایان تقــيزاده مدیر کل پیگیري دانشــگاه آزاد جــاي خود را به گوهري داد، پــس از برکناري علیرضا مصدق، مدیرکل حقوقي دانشگاه آزاد گوهري جایگزین وي شــد. در زمان ریاســت دکتر میرزاده، طه هاشمي معاون فرهنگي دانشــگاه آزاد استعفا داده بود و دکتر صامت سرپرســتي این معاونت را بر عهده داشــت که با آمــدن نوریان کلانتــري جایگزین وي شــد، به جاي صفریان رئیس مرکز بازرســي دانشگاه آزاد، خاني آمد و با برکناري واشقانيفراهاني معاون پژوهشي دانشگاه آزاد دکتــر موســيخاني جایگزین وي شــد. منادي نیز جایگزیــن حجتالاســلام علي عســگري در معاونت امور مجلس شد و ریاست مرکز حوزه ریاست دانشگاه آزاد از دکتــر دعاگویي گرفته و به تروهید واگذار شــد. همچنین دکتر اسکندري جایگزین مهندس ظهوریان در شوراي رسانه و سازمان چاپ شد.

اما روز گذشــته، با برگــزاري جلســه هیئت امناي دانشــگاه آزاد اســلامي، خبر برکناري یاسر هاشمي از ریاســت دفتر هیئت امناي دانشــگاه آزاد اسلامي روي خبرگزاريها قرار گرفت و شایعه برکناري دکتر عباسپور از ریاست دانشگاه علوم تحقیقات هم قوت گرفت.

اين دانشگاه ميراث هاشمي است

یاســر هاشمي در گفتوگو با «شــرق» با اشاره به اینکــه این موضوع در پیغامي به اطلاع وي رســانده شــد، درباره این برکنــاري گفت: «با توجــه به همه علاقه، انگیزه و وظیفهاي که نســبت به دانشگاه آزاد اسلامي احســاس ميکردم، علاقهمند بودم که کارم را در ایــن دانشــگاه ادامه دهم چراکه این دانشــگاه را میــراث آیتالله هاشميرفســنجاني بــراي مردم ميدانم، البته این برکناري حــق قانوني دکتر ولایتي اســت، متأســفانه امکان همکاري بــراي من فراهم نشده و خوشحال هستم که حداقل در این مورد اقدام قانوني انجام شده است.»

هاشمي درباره حس شخصي خود به این برکناري گفــت: «خــودم اصلا چنین حدســي نمــيزدم که از ریاســت دفتر هیئت امنا کنار گذاشــته شــوم. من در این دانشــگاه بزرگ شــدم و باز ميگویم به خاطر نوع وابستگياش به آیتالله هاشمي و به خاطر اینکه شاید تنها دستاورد بزرگ بعد از انقلاب تأسیس این دانشگاه باشــد، کار در دانشــگاه را دوســت داشــتم. آیتالله هاشــمي هم به این مجموعه همیشــه علاقهمند بود و پیشــرفت آن را دوســت داشــت، اما به هرحال هر اتفاقي که افتاده و قانوني باشد، از آن تمکین ميکنم و امیدوارم روند رو به رشــد دانشگاه آزاد پس از آیتالله هاشميرفسنجاني نیز ادامه پیدا کند.»

هاشــمي در پایان با اشــاره به اینکــه اعتراضي نســبت به این برکناري ندارد، در پاسخ به این سؤال که چرا به برکناري حمید میرزاده اعتراض داشــت، عنوان کــرد: «برکنــاري آقاي میــرزاده خلاف روند مدیریتــي آقاي هاشــمي بود و من بــه همین دلیل نسبت به آن اعتراض داشتم.»

دانشــگاه آزاد اســلامي دو ســال پس از انقلاب فرهنگــي ایــران کــه منجــر بــه تعطیلــي موقت دانشگاهها شد، تأسیس شد.

این دانشگاه در اردیبهشت سال 1361 به پیشنهاد اکبر هاشميرفســنجاني و بــا حمایت حضرت امام خمیني تأســیس شــد و تاکنــون ریاســت عبدالله جاســبي، فرهاد دانشجو، حمید میرزاده و سرپرستي عليمحمد نوریان را در تاریخ خود ثبت کرده است. شــنیدههاي خبرنگار «شــرق» حاکي از آن است که برکناريها در این دانشــگاه ادامــه دارد. در روزهاي اخیر خبر برکناري دکتر عباســپور از ریاست دانشگاه علوم و تحقیقات در رســانهها منتشــر شد، هرچند سرپرست دانشــگاه آزاد این برکناري را تکذیب کرد، امــا با برگزاري جلســه هیئــت امنا در روز گذشــته دوبــاره شــایعه برکناري عباســپور قــوت گرفت. تا لحظه نگارش این گزارش، هنوز جلسه هیئت امناي دانشــگاه آزاد پایان نگرفته و اخبار جدیدي به دست روزنامه «شرق» نرسیده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.