همایش توسعه گردشگری ایران و جمهوريآذربایجان برگزار شد

Shargh - - جامعه -

همایش توســعه گردشــگری ایران و جمهوري آذربایجان با حضور جواد جهانگیرزاده سفیر ایران در آذربایجان، بنیاد حسین اف سفیر آذربایجان در ایران، قربانوف سفیر ترکمنستان در ایران، سفرای ازبکستان و تاجیکســتان در ایران، دکتر ملک دبیر کمیســیون همکاریهای مشــترک ایــران و آذربایجــان و دیگر مسئولان مرتبط این حوزه در هتل بزرگ تهران برگزار شــد. در این مراسم جواد جهانگیرزاده سفیر ایران در آذربایجان با تأکید بر اهمیت روابط ایران و آذربایجان و نزدیکی فرهنگی و دینی دو کشــور همسایه، اظهار کرد: در ســال 94 ایران میزبان حــدود هفتمیلیون گردشــگر بوده که ســهم جمهوری آذربایجان از این تعداد حدود یکمیلیون و 200هزار نفر بوده اســت. این امر نشــاندهنده ظرفیت بالای بخش گردشگری برای توســعه روابط اقتصادی بین دو کشــور است. همچنین، بنیاد حسین اف سفیر جمهوری آذربایجان در ایــران نیز در ایــن همایش با بیان اینکه توســعه گردشــگری بیــن ایــران و جمهوريآذربایجان مورد اهتمام مسئولان دو کشــور و خصوصا دکتر روحانی ریاستجمهور ایران و الهام علی اف ریاستجمهور جمهوری آذربایجان قرار دارد، اظهار کرد: آسانسازی مراحل اخــذ ویزا و کاهــش هزینههای ویــزای این کشور برای گردشگران ایرانی با جدیت در دستور کار مســئولان جمهوری آذربایجان قرار دارد و به همین منظور دولــت آذربایجان ســایتی به نام آســانویزا راهاندازی کــرد که تمام مراحل ثبتنــام به صورت اینترنتــی در آن انجام میشــود و ایرانیان میتوانند فقط در سه روز از هرکجای ایران که بخواهند ویزای جمهوري آذربایجــان را دریافت کنند. او افزود: برای کاهش هزینه اخــذ ویزا نیز بهای خدمات صدور ویزا از 30 یــورو به 20 دلار کاهش یافته اســت. او گفت: شــرکتهای هواپیمایــی ایرانی پروازهــای زیادی از شهرهای مختلف مثل شیراز، مشهد و تبریز به مقصد باکو راهانــدازی کردهاند و هواپیمایی آذربایجان آذال هم 10 پرواز هفتگی به ایران ارائه کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.