پاسخ وزارت بهداشت به شایعه «طغيان تب کریمه کنگو»

Shargh - - جامعه -

ايســنا: رئیس اداره بیماریهای قابــل انتقال از حیوان به انســان وزارت بهداشت به برخی شایعات دربــاره طغیان بیمــاری تب کریمه کنگو در اســتان اصفهــان و همچنین چند اســتان دیگر پاســخ داد. حســین عرفانی در گفتوگو با ایســنا، درباره آخرین وضعیت شــیوع بیماری تب کریمه کنگو در کشــور گفت: از ابتدای امســال تاکنــون در مجموع 28 نفر به این بیماری مبتلا شــدهاند که 1۵ نفر آنها مربوط به یک طغیــان کوچــک در یکی از کشــتارگاههای صنعتــی شــهر زاهدان بــود. این طغیــان به دلیل اشکال در سالن پیشسرد این کشتارگاه بود که حتی یک مورد فوتــی هم نداشــت. عرفانی درخصوص برخــی اخبار منتشرشــده در فضای مجــازی درباره طغیان این بیماری در اســتان اصفهان توضیح داد و گفت: آنچه در اســتان اصفهان اتفاق افتاده، بستری فقــط یک مورد قطعی مبتلا بــه بیماری در چادگان استان اصفهان اســت. این بیمار با علائم بیماری به بیمارستان مراجعه کرده و انستیتوپاستور نیز بیماری را قطعــی اعلام کــرد و البته پــس از درمان با حال عمومی خوب مرخص شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.