توضیح

Shargh - - جامعه -

در گــزارش منتشرشــده در روزنامه «شــرق» به تاریخ دوم خردادماه 96 در صفحه جامعه، ســمت ســپیده علیزاده، مدیر مرکز کاهش آســیب سیمای سبز رهایی درج شده، این در حالی است که نامبرده مسئول مرکز اقامتی درمان اعتیاد «مرهم» است. این مرکز با مجوز سازمان بهزیســتی برای درمان اعتیاد زنان در تهران فعالیت میکرده اســت. گفتنی است مراکز نگهداری و توانبخشی سازمان بهزیستی مجاز به پذیرش بیماران معتاد نیســتند و افراد باید قبل از ورود اعتیاد خود را ترک کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.