معمای مالکیت تراکتورسازی

Shargh - - ورزش -

باشــگاه تراکتورســازی با یک دعــوای حقوقی روبهرو شده است. چند روز پیش ناصر شفق با ارائه مدارکی عنوان کرد مالک این باشــگاه تبریزی است و خواهان این شــد که تراکتورسازی به او برگردانده شود. به گزارش ورزش ســه پس از زمزمههایی که درباره واگذاری باشگاه تراکتورسازی به گوش رسید، ناصر شــفق، مدیرعامل ســابق این باشگاه، نخستین فردی بود که به مســئله واگذاری واکنش نشان داد و این مسئله را غیرقانونی توصیف کرد. پیگیریهای مدیران باشگاه تراکتورسازی درباره واگذاری، ادعای عجیب شــفق مبنــی بــر دراختیارداشــتن مالکیت باشــگاه را در پی داشت. شــفق که به نظر میرسید عزم خود را برای دریافت مالکیت باشگاه جزم کرده، جلسات مختلفی را با برخی مدیران تراکتورسازی و البته مسئولان فدراسیون فوتبال برگزار کرد. او در این جلسات برخی مدارک و اسناد را به فدراسیوننشینان ارائــه داد تا ثابت کنــد مالکیت باشــگاه در اختیار خودش اســت. ظاهرا اقدامات شفق کارساز بوده و اسناد او به قدری محکم بوده که مسئولان فدراسیون را بر آن دارد تا حق مالکیت را به او بدهند. صفیالله فغانپورعزیــزی، مســئول امور حقوقی فدراســیون فوتبال، روز ســوم خرداد با ارســال نامهای به حیدر بهارونــد، رئیس ســازمان لیگ، عنوان کــرده طبق مســتندات و مدارک ارائهشده «ناصر حاجیحسینلو )ناصر شفق)» مالک باشگاه تراکتورسازی است و در همین روز هم سازمان لیگ با ارسال نامهای جداگانه به ســردار آجورلو این موضوع را اعلام کرده اســت. براساساین حیدر بهاروند نیز در نامه دیگری خطاب به مصطفی آجورلو، مدیرعامل کنونی باشگاه، اعلام کرده اگر اســناد و مدارکــی را دال بر رد ادعای ناصر شفق در اختیار دارد تا یک هفته به فدراسیون فوتبال ارائــه دهــد. در غیراینصورت مالکیــت و مدیریت باشگاه به شفق داده میشــود. در همین راستا قرار اســت معاونت حقوقی سپاه پاسخ خود را بهعنوان مالک باشــگاه به فدراســیون ارائه دهد. بنا بر اعلام معاونت حقوقی ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی مســتندات آقای شفق را در ســنوات گذشته بررسی کــرده و آن را فاقــد ارزش قانونــی دانســته که این موضوع به ایشــان نیز اعلام شده است. ناصر شفق دیروز در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سؤال که آیا او فقط در شــرایطی که سپاه و بنیاد تعاون قصد تیمداری نداشته باشند، برای پسگرفتن مالکیت تیم پیــش میآید، توضیح داد : «اگر ســپاه و بنیاد تعاون مســئول تیمداری هســتند، چرا تراکتــور؟! خیلی از تیمها هســتند که به قصد قربــت میتوانند به آنها کمک و درآمدزایی کنند؛ مثلا فجر سپاســی شیراز یا اســتقلال اهواز».شــفق درباره اینکه اگر بعد از یک هفته تراکتورســازی مدارکی ارائه داد و حقش را به اثبات رساند، این موضوع را از مرجع دیگری پیگیری میکند، گفت: «ما تابع قانون هستیم و هر حکمی را که مبتنی بر اسناد و مدارک قانونی باشد، میپذیریم. امتیاز یک باشــگاه، ســند ملک یا خودرو نیست که بتوان با مراجعه با محاکم قضائی نســبت به اعاده آن اقــدام کرد؛ بلکــه مراجع قانونی خــود را دارد. فدراســیون فوتبــال، AFC و FIFA و Cas مراجعی هســتند کــه میتوان در آنهــا طرح دعــوی کرد. با حسننیتی که هست، بعید میدانم که کار به آنجاها بکشــد. اگر معاونت حقوقی سپاه هم که عزیزان ما هســتند، اسناد متقن و قرارداد واگذاری ما به سپاه را دارند، به فدراسیون ارائه دهند یا حتی اگر میتوانند این اســناد را منتشــر کننــد». او دربــاره اینکه گفته میشــود کمیته حقوقی ســپاه این مسئله را بررسی کرده و درخواست شــما را رد کرده است، گفت: «ما به دیدگاه همه عزیزان بهویژه معاونت حقوقی سپاه احتــرام میگذاریــم و در مقابل قانــون تابع محض هســتیم» بههرحال باید دید پس از یک هفتهای که سازمان لیگ به مســئولان سپاه فرصت داده تکلیف مالکیت تراکتورسازی چه خواهد شد؟ آیا قرار است این تیم به شفق واگذار شود؟ تراکتورسازی چند روز پیش با یحیی گلمحمدی بــرای هدایت این تیم در فصل آینده به توافق رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.