حاشیهنشیني نقدينگی

Shargh - - ورزش -

خنثیسازیرشدپایهپولی

در دولــت یازدهم نقدینگی با نرخ رشــد نســبتا بالایی افزایش یافته اســت اما با وجــود این افزایش نرخ تورم از حــدود 45 درصد بــه 10 درصد کاهش یافته اســت. یکی از سیاستهای بانک مرکزی در این راســتا، کاهش نرخ ذخیره قانونــی بانکها و اعمال سیاســتهای انبســاط پولی بوده که باعث افزایش ســپردهها شده اســت. درواقع بانک مرکزی با وجود افزایش داراییهای خود، در بخش مصارف توانســته است میزان سپردهها را تقریبا به همان میزان افزایش دهــد تا منابع و مصارف ترازنامه خود را به یک میزان افزایش داده باشــد اما در شــرایط کنونی، اگر دولت بخواهد بدهــی خود به پیمانــکاران، بانک مرکزی و بانکهــا را بپردازد مجددا داراییهــای بانک مرکزی افزایش مییابد و تورم به شدت افزایش خواهد یافت.

جمعبندی

کنتــرل حجــم نقدینگــی یکــی از راهکارهــای میانمدت درمان تورم است که میتواند با چند فصل تأخیر بر تورم اثرگذار باشد. عدم افزایش نقدینگی یکی از راههایی است که سیاســتگذاران پولی در سراسر جهان در شــرایط تورمی بــه کار میگیرند. همچنین انضباط مالی دولت و عدم استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی دو راهکار میانمدت کنترل تورم محسوب میشوند. دولت با هماهنگکردن دخل و خرج خود نیازی به استقراض از این دو نهاد نخواهد داشت و با این کار سبب افزایش پایه پولی و پول پرقدرت و به تبع آن رشــد تورم نخواهد شد. درخصوص سیاستهای بلندمدت باید به مشــکلات ســاختاری تــورم توجه کرد. یکی از مســائل اساســی تورم در ایران بالابودن تقاضا نســبت به عرضه اســت که ریشــه در ساختار نفتی اقتصاد ایران و نامناسببودن فضای کسبوکار دارد. ازبینبردن بوروکراسی اداری، اصلاحات قانونی، کاهش فساد اداری، منطقیکردن مالیاتها و مواردی از این دست موجبات افزایش فعالیتهای اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.