استقلال به دنبال پايان خوش

Shargh - - ورزش -

در شروع دیدارهاي دور برگشت مرحله یکچهارم نهایي لیگ قهرمانان آســیا، اســتقلال امشب ساعت 23:15 میهمــان العین امارات اســت. اســتقلال در آستانه صعود به جمع هشت تیم برتر آسیا قرار دارد و نميخواهد این فرصت طلایي را از دست بدهد. هفته گذشــته در بازي رفت استقلال- العین درحاليکه دو تیم به تساوي رضایت داده بودند، یک پنالتي بادآورده به کمک اســتقلال آمد. اســتقلال با آن پنالتي یک بر صفر العین را برد و امروز با پشــتوانهاي ارزشــمند پا به دیدار برگشــت ميگذارد. بازي العین- اســتقلال آخرین مسابقه اســتقلال در این فصل است. این تیم ميخواهد پس از یک نیمفصل رؤیایي، پایاني خوش براي خودش رقم بزند. این پایان اگر با صعود به جمع هشت تیم برتر آسیا همراه شود، باعث خواهد شد تا علیرضا منصوریان براي قهرمانکردن استقلال در آسیا برنامهریزي کند. منصوریان براي بازي امروز مشکلاتي هم دارد. فرشــید اســماعیلي محروم است. به نظر ميرسد ســرمربي استقلال به فکر اســتفاده از امید ابراهیمي و حتي امید نورافکن است. امید ابراهیمي و وریا غفوري مصدومیت را پشتسر گذاشتند و آماده بازيانــد. از طرفي منصوریان بــه نورافکن گفته که خود را از کرهجنوبي به امارات برســاند. پرســپولیس و اســتقلال خوزســتان، دو نماینده دیگر ایران در این رقابتها، فرداشب به میدان ميروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.