سومي جودوی ايران در آسیا

Shargh - - ورزش -

تیم ملي جودو ایران با شکســت قزاقستان به نشــان برنز پیکارهاي قهرماني بزرگســالان آسیا در بخش تیمي دســت یافــت. به گــزارش ایرنا پیکارهاي جودوی قهرماني قاره کهن در شرایطي از روز جمعه با حضور 242 جودوکار از 2۸ کشور به میزباني هنگکنگ آغاز شــد کــه این رقابتها دیــروز با انجام مبارزات تیمي به پایان رســید. در این مسابقات تیم جودوی مردان ایران با شکست تیم قزاقستان به نشان برنز پیکارهاي تیمي دست یافــت. تیم ایــران پیشتر در مبارزه نخســت تیم پاکستان را 4 بر یک از پیشِرو برداشت و در دیدار دوم مغلوب تیم قدرتمند ژاپن شــد، مليپوشــان تیــم جــودوی ایران در نخســتین مبــارزه جدول شــانس مجدد، 4 بر یک چین را شکســت دادند. تیم کشــورمان در آخرین مبارزه با ترکیب علیرضا خجســته، محمد محمديبریمانلو، سعید ملایي، وحیــد نوري و حمیدرضا ملکزاده و با شکســت تیم قزاقستان بر سکوي سوم قاره کهن ایستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.