تشییع پیکر مجید نائیني با حضور پیشکسوتان پرسپولیس

Shargh - - ورزش -

مراسم تشییع پیکر مجید نائیني پیشکسوت تیم فوتبال پرســپولیس صبح دیروز با حضور جمعي از اهالــي ورزش برگزار شــد. به گزارش ایســنا، در این مراســم علي پروین، حســین عبــدي، ادموند اختر، حمید اســتیلي، علي اشــراقي، علياکبــر طاهري، مرتضي فنونيزاده، محمد مایليکهن، محمدحســن انصاريفرد و جمعي از پیشکســوتان پرســپولیس حاضر بودند. پس از تشــییع پیکر مجیــد نائیني، او را در کنــار مرحوم پورحیدري و ســیدعلي خاني به خاک ســپردند. مجید نائیني، پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس، پس از اینکه بهدلیل عارضه مغزي دچار مرگ مغزي شــد، با موافقت خانــوادهاش اعضاي بدنش به بیماران نیازمند اهدا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.