دنبال رفع محروميت هستيم نه جنسيتيكردن مسائل

Shargh - - سیاست -

زمزمه انتصاب زنان وزیر در کابینه حسن روحاني از گوشهوکنار به گوش ميرسد. الهه کولایي که سواي استادي دانشگاه، چهار سال فعالیت در مجلس ششم را در کارنامه دارد، امیدوار است که نهتنها حضور زنان در مناصبي مانند وزارتخانه که حضور آنها در نهادهاي مختلف و ســطوح مختلف فراهم آیــد. ميگوید: برخي با وجود همــه تلاشها زنان را جدي نگرفتهاند و جایگاه مناسب به آنها ندادهاند . از عدم بهکارگیري زنان در دولت نخست روحاني گله دارد و معتقد است حضور زنان در رأس دستگاه اجرائي در مدیریتهاي عالي دستگاه اجرائي تحقق پیدا نکرد و مانند همیشه براي توجیه، مسائلي مطرح شد .

اهمیت و ضرورت حضور زنان در کابینه حسن روحاني چیست؟ و آیا احتمال حضور زنان در دولت بعدي او وجود دارد؟

بــا توجه به نقش زنان در نزديک چهار دهه پس از پيروزي انقلاب اســلامي در تحولات سياسي کشــور، همانگونه که شــاهد بودهايم، هيــچگاه فهم مناســبي بــراي آنــان در حوزههــاي تصميمگيري به منظور اجرائيکردن ديدگاهها و خواســتههاي گوناگــون زنان فراهم نشده اســت؛ به گونهاي که در برخي از ساختارها با غيبت کامل زنان مواجه هســتيم. با اينکه مديران مرد در دهههاي گذشــته همواره بر مســئوليتپذيري، تعهد، قانونگرايي و قابلاعتمادبودن همه زنان در حوزه فعاليت خود بهويژه در مديريتهاي مياني و پايين دستگاههاي اجرائي، اذعان داشتند، اما متأسفانه شــاهد اقبال پذيرفتني نسبت به بهکارگيري آنان در حوزههاي تصميمگيري نبودهايم.

گویا همین شــیوه در دولت نخست آقاي روحاني نیز در دستور کار قرار گرفت؟

در دوره اول رياســتجمهوري آقــاي روحانــي هــم حضور زنان در رأس دســتگاه اجرائــي و در مديريتهاي عالي دســتگاه اجرائي تحقق پيدا نکرد و مانند هميشــه براي توجيه، مسائلي مطرح شد که بههيچوجــه با واقعيتهــاي جامعه ايراني و بهويــژه توانمنديها و ظرفيتهاي بالفعل زنان تناسب نداشت.

تقاضاي شما از دولت جدیدآقاي روحاني چیست؟

در دولت جديــد آقاي روحاني، انتظار ميرود اين وعده تحقق پيدا کند و رئيسجمهوري اينبار فرصتــي برابر را براي زنان در حوزههاي مديريتــي فراهم آورند. با گذشــت چهار دهه حضــور موفق زنان در مديريتهاي پاييــن و حتي مياني امروز هيچ مانعي در مســير به کار گرفتهشــدن زنان در دســتگاههاي اجرائي از ســوی آنها وجود ندارد. تجربــه موفق زنان که بــا اقبال چشــمگير مــردم در انتخابات و در عرصههاي مختلف همراه شــده، اين زمينــه را براي رفع نبود زنان در حوزههاي مديريتي برطرف کرده است. نکته مهمتر آنکه در انتخابات اخير چه در شــوراها و چه در رياســتجمهوري، زنان فعال در حوزه سياســت و چــه در جامعه مدني تلاشهاي پيگيــري را آغاز کردهاند تــا بتوانند با لابــي و پيگيرهاي مبتنــي بر معرفي، توجيــه و دفاع از توانمنديهاي زنان فعال در حوزه سياست و جامعه مدني، در جايگاه قابل قبول تصميمگيري قرار بگيرند.

درحالحاضر با تجربههاي جديد زنان در ايران روبهرو هســتيم که پيــش از اين، در انتخابات مجلس و شــوراها، نهفقط در تهران، بلکه در سراســر کشور به نمايش گذاشته شــد و اينک با اعتقاد و باور آقاي روحاني بــه توانمنديهاي زنان و عزم اســتفاده از آنــان در مجاري مديريتي و مناصب تصميمگيري عالي در کشور، ميتوان انتظار داشت ايشان اراده زنان را در اين تغيير نمايندگي کند.

ســواي بحث وزارت زنان، حضــور زنان در دیگــر عرصههاي سیاسي با چه سازوکاري تأمین خواهد شد؟

همانگونه که رئيسجمهوري به قانون اساســي و مفاد آن سوگند ياد کرده، بايد زمينه اجرائيشــدن آن را فراهــم کند. موانع تاريخي و فرهنگي پيشــروي زنــان را بــردارد و در رويکــردي واقعگرايانه و نه نمايشــي -مانند آنچه در دولت پيشين شــاهد بوديم- زمينه را براي تحقق و اجرائيشدن اين تجربه در جمهوري اسلامي به وجود آورد.

توقع از آقاي روحاني اين اســت که نهتنها زنــان را به عنوان وزراي خود برگزينند، بلکه وزراي خود را ملزم کنند تا زنان را به عنوان معاونان خــود انتخاب کننــد. همچنين در ســطوح عالي مديريت ســازمانها و دســتگاههاي تابع خود، ايــن ظرفيتهاي انســاني را برپايه ارزشهاي بشري و اســتعدادهاي انساني و نه جنسيتي مورد توجه قرار دهند و به يک مطالبه برحق زنان و مردان ايراني که خواســتار شايستهســالاري و شايستهگزيني از سوی رئيسجمهور هستند، جامه عمل بپوشاند.

با توجه به اینکه شما به زنان اصلاحطلب نزدیک هستید، براي این کار چه لابي صورت گرفته است؟

به نظر ميرســد با توجه به روند برگزاري انتخابات و شــکلدهي ســازوکارهاي تبليغاتــي انتخاباتــي کــه در ســتادهاي مرکــزي رياستجمهوري و شوراها شکل گرفت، اين عزم در حال تکوين است. زنان فعال، بهويژه از ميــان اصلاحطلبان و اعتدالگرايان، عزم خود را جزم کردهاند تا براساس سازوکارهاي مرسوم و متداول شرايط را براي بهقدرترســيدن زنان در مســير برآوردهکردن خواســتهها و مطالبات مردم کشور و پيشبرد برنامههاي اصلاحات و نيز موازين قانون اساسي جمهوري اسلامي فراهم کنند.

زنان اصلاحطلب به فهرستي که توان ارائه در مجلس به عنوان وزیر را داشته باشد، رسیدهاند؟

تصور من اين اســت که اين جمعبندي در حال شکلگيري است و بهزودي شاهد فعاليتهاي گسترده و عملي و دامنهدار زنان فعال در عرصه سياست براي بهنتيجهرساندن اين پروژه براي رفع محروميت و غيبت زنان در عرصه تصميمگيري عالي کشور خواهيم بود.

در دوره خانم زهرا شــجاعي در معاونت زنان، ایشان سیستمي را تعریف کردند که در فرمانداريها و اســتانداريها، موقعیتهاي خاصي به زنان اختصاص داده شــود که در دوره احمدينژاد کاملا به فراموشي سپرده شده بود. البته آن هم حضور زنان در لایه میاني قدرت را ضمانت ميکرد و نه صرفا وزارت و ســطح کلان قدرت را، آیا در این مورد هم رایزنيهایي صورت گرفته است؟

مــن تأکيد ميکنم که نــگاه ما فقط به رأس نيســت. ما بايد زمينه را بــراي حضور زنــان در عرصههاي مختلف مديريتي کشــور فراهم کنيم؛ بنابراين اين تحول نهتنها در ســطح وزرا و رؤســاي سازمانها و اســتانداريها بايد شــکل بگيرد، بلکه نيازمند اين هستيم مسيرهايي کــه در نهادهاي اداري و سياســي کشــور ميتوانــد راه را براي طرح مطالبات مطرحشــده زنان هموار کند، مورد توجه قــرار بگيرد. ما به دنبال جنسيتيکردن مسائل کشور نيستيم، بلکه به دنبال آن هستيم تا غفلتها و محروميتهاي تاريخي زنان کاهش پيدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.