توصيه عارف به اصلاحطلبان درباره انتخاب شهردار

Shargh - - سیاست -

ایســنا: محمدرضــا عارف در نشســت مشــترک منتخبان شــورای شــهر تهــران و هيئترئيســه شــورایعالی سياســتگذاری اصلاحطلبــان که در دفتر بنيــاد اميد ايرانيان برگزار شــد، با تبريک بــه منتخبان به خاطر کســب رأی لازم از ســوی ملت برای حضور در شــورای شهر گفت: حضور چشــمگير و بانشــاط مــردم در روز انتخابــات جلوهای زيبا از مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خود را رقــم زد که اين حضور معنــادار منجر به پيروزی ليست اميد شــورایعالی سياستگذاری اصلاحطلبان شــد که مردم با درک صحيح خود به تغيير ترکيب شورای شهر تهران اقدام کردند.

او با اشــاره به ليســتهای جعلی منتشرشده در زمــان تبليغــات انتخابات، يادآور شــد: مردم بزرگوار تهران باوجود اينکه با ليســتهای جعلی روبهرو بودند، اما با وســواس در پای صندوقهای رأی حاضــر شــدند و بــه تمامی 21 نفر ليســت اصلی اصلاحطلبان رأی دادنــد، بايد قدردان اين هوشــمندی و درک بالای مردم عزيزمان باشــيم. رئيس شــورایعالی سياستگذاری اصلاحطلبان تأکيد کرد: چهار ســال حضور در شــورای شــهر، مجلــس و دولــت بهســرعت میگــذرد و بايــد لحظهلحظه اين ايام را بــه فکر خدمتگزاری به مردم و رفع مشــکلات آنها باشيم بهخصوص که شهر تهران با مشکلات و معضلات زيادی روبهرو است که انتظار است اعضای محترم شورای شهر با اولويتبندی به حل اين چالشها بپردازند.

عارف با قدردانی از زحمات و خدمات اعضای شــورای شــهر چهارم گفت: انتظار شورایعالی سياســتگذاری اصلاحطلبان از منتخبان محترم اين اســت که خود را از ظرفيت عظيم ايجادشده در جريان فراخوان حضور در ليست اصلاحطلبان بینياز ندانند. بايد با اســتفاده از تجربه کسانی که در شوراهای گذشــته حضور داشتند و نخبگان و صاحبنظران، شــهر تهران درخور شأن و منزلت مردم بزرگوار اين شهر اداره شود.

او حاکمشــدن نگاه سياســی در اداره شهر را خطرناک دانســت و گفت: متأســفانه در گذشته به دليل نــگاه کوتاهمدت در برنامهريزی شــهری و بعضا حاکمشــدن نگاه سياســی در اداره شهر و رويارويی شــهرداری و دولت عملا بســياری از مطالبــات بحق مــردم زمين ماند و انتظار اســت در دور جديد که با دولتی همســو مواجه هستيم در خدمترســانی به مردم عملکرد خوبی داشته باشيد.

رئيــس فراکســيون اميــد تأکيــد کــرد: نبايد بحــث انتخــاب شــهردار به موضوعی چالشــی و اختلافبرانگيــز تبديــل شــود، کشــاندن ايــن موضوعات به رسانهها بهصلاح نيست. عارف در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد شــورایعالی سياســتگذاری اصلاحطلبــان، خاطرنشان کرد: نمیگوييم عملکرد شورایعالی بیعيبونقــص بود، ولــی نبود آن هــم مطمئنا اصلاحطلبــان را با چالشهــای مختلفی روبهرو میکــرد. بــرای گامهــای بعــدی ايــن نواقص بايد برطرف شــوند، بــه همين دليــل از نخبگان اصلاحطلب و صاحبنظران میخواهم با بررسی عملکــرد دو دوره شــورایعالی سياســتگذاری پيشــنهادهای خــود را بــرای اصلاح ســازوکار و ساختار آن اعلام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.