روحاني و زنان در پساانتخابات

Shargh - - سیاست - آمنه شيرافکن

زنــان آمدنــد، رأي دادنــد، مانند هميشــه. حالا پساانتخابات است. زنان ايراني براي شما سنگ تمام گذاشــتهاند. مطالباتشــان را گفتهاند. در خيابانهاي شهر براي شما تبليغ کردهاند و حالا به فکر آن هستند که شما در پاسخ به رأي آنها چه خواهيد کرد.

شما هم در اســتاديوم شــيرودي به ضرورت رأي زنــان اشــاره کرديــد. همــان روزي که زنان تابلوي مطالباتشــان بالا بود و شايد ميان همهمه تشــويقهاي اســتاديومي آنها را نديديد. آنها که روي مقواهاي کاغذي نوشــته بودنــد «حق برابر در خروج از کشــور». درست يک روز پس از آنکه ورزشــکار مليپوش ديگري به تقاضاي شوهرش ممنوعالخروج شده بود، آنها نوشته بودند «نه به تبعيض»،! «پيش به ســوي برابــري»، «برابري در حضانت» و بسياري نکات ديگر.

حــالا همــه اينهــا محقــق شــده امــا فرصتي اســت تا خيلي کوتــاه بــه يــادآوري و جمعبندي خواستههاي زنان اشاره کنيم. سؤال مهم پيشروي رئيسجمهوري اين اســت که آيــا در کابينه دولت دوازدهم وزير زني حضور خواهد داشــت؟ از سؤال فراتر برويم. اين يک مطالبه جدي اســت. بيشــمار زنانــي داريــم که در قــد و قامت وزيرنــد و حالا در انتظارند تــا ببينند دولت تدبير و اميد تا چه ميزان بر وعدههايش به زنان پايدار مانده است.

از انتصــاب وزيــر زن که بگذريم، اميد اســت که حسن روحاني، رئيسجمهوري دولت يازدهم بتواند بــه وعده چهار ســال پيش خود عمــل کند. يکي از وعدههاي دولــت يازدهم گنجاندن زنان در لايههاي ميانــي قدرت بود. تــا حدودي اين امر محقق شــد امــا بهجد ميتوان گفت کــه رويکرد جدي و عملي در تحقق اين وعده دولت مشــاهده نشــد. نقد ديگر اينکه در واپســين ماههاي عمر دولت، يکباره رئيس ســازمان ميــراث فرهنگي و کتابخانه ملــي از ميان زنان انتخابات ميشــوند. اين خبر در هر ساعت، روز و ماهي که باشــد خبر خوشي اســت اما اميد ما اين اســت که جنــاب رئيسجمهوري اين بــار از همان روزهاي نخســت آغاز به کار و نه در پايان دولت به فکر سپردن نقشهاي کليدي به زنان باشند.

يکي از روشهــاي عملياتيکردن افزايش نقش زنــان در لايــه مياني قــدرت ميتوانــد بهکارگيري سازمانيافته زنان در پستهاي کليدي استانداريها و فرمانداريهاي سراســر کشــور باشــد. زنان براي رزمآمــوزي در کارزار سياســت نيازمنــد تمريناند. جايــي بايد به آنها فرصت تمريــن داد. بهويژه اينکه فضاي مردسالارانه ســازمانها و نهادها- در برخي شهرســتانها- امــکان تمريــن و حضور زنــان در دستگاههاي قدرت را کمرنگ کرده است.

تجربه دولت اصلاحات و آنچه در دوره مديريت زهرا شــجاعي معاون امور زنان رياســتجمهوري محقق شد، ميتواند برنامه عمل مؤثري در اين مسير باشــد. آن موقع در چارت ســازماني فرمانداريها و استانداريها پستهاي مشخصي به زنان اختصاص داده شد. با رويکارآمدن دولت محمود احمدينژاد هرآنچه دولــت اصلاحات در اين حوزه رشــته بود، پنبه شــد. حالا دولــت دوازدهم بــا رأي قاطع زنان و نيروهــاي اصلاحطلــب ميتواند فرصتــي براي فراهمکردن زيرســاختهاي مناسب جهت افزايش مشارکت سياسي و اجتماعي زنان فراهم کند.

تا دير نشــده به اين مهم بپردازيــد و تا آرزوها بر باد نرفته، رأي زنان را ببينيد. رأيي که با خود بيمها و اميدهاي فراواني دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.