جامعهاي كه دیگر پيشبينيناپذیر نيست

Shargh - - سیاست -

خانيکی اين پيشبينیپذيری ايران در انتخابات سال 96 را محصول مجموعه تحولات اجتماعی، سياســی، اقتصادی و فرهنگی میداند که تحول در جامعــه ايــران محدود به سياســت نيســت. در بســياری از جاها کنشــگران غيرسياسی مانند هنرمندان و شهروندان معمولی که نفع شخصی در انتخابات نداشــتند، کنشگری کردند که بايد به اين مجموعه توجه شود که اين حماسه بزرگ در خود عناصــر عقلانی دارد؛ يعنــی جامعه ايرانی عقلايی شــده است. حالا بهدنبال تلاش کنشگران سياسی در عرصه مجاز و واقعيت، حسن روحانی رئيسجمهور ايران اســت؛ اما در پرتو اين الگوی رقابت و دوگانه روحانی-رئيســی او ديگر روحانی سابق نيســت. خواسته يا ناخواسته نماينده طبقه و گروههــای اجتماعیاي اســت که دو دهه برای حفظ فرصتهای خود بــرای زندگی، برای دفاع از الگوی متفاوت حيات سياســی برای زندگی در يک جامعه آزادتر و عادلانهتر ايستادگی کردهاند. روحانــی پيشترها در ســايه بزرگترها در عرصه سياسی ايران حضور داشت، اينک او فرصتی يافته تا از زير ســايهها بيــرون رود و خود مرجعيتی در عرصه سياســی پيدا کند. رأی به روحانی به جد، معنايی سرنوشتســاز پيدا کرده است. بايد گفت سياســت چنين شــخصيتهايی را به قواره خود میپرورد؛ حتــی اگر خود نخواهند يــا ندانند. در ايــن «برســاخت»، نقش فضاي مجــازي در کنار واقعيتهاي سياسي مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.