انتقاد از یك انتصاب

Shargh - - سیاست -

سیدمحسن نورانی*:

هنوز خستگی از تن حاميان دولت و اصلاحطلبان آمل که رأی بیسابقه بالای 65 درصدی را برای آقای دکتر روحانی اخذ کردهاند، بيرون نرفته است که خبر انتصاب فرماندار احمدینژادی که فاقد تجربه و کارآمدي لازم است، همه را غافلگيرکرد. اين اقــدام وزارت کشــور و اســتانداری مازندران به حاميــان دولت و اصلاحطلبان، هديهای اســت برای رفع خســتگیها و دستمريزاديســت بــرای ماهها تلاش و کوشــش در راستای تبليغ دولت و کسب رأی 151هزارتايــی برای دکتر روحانــی و همچنين پيامی است روشن برای حاميان دولت که اقليت اصولگرای ناکام در 29 ارديبهشت، بر شما ارجحاند!

اين انتصاب که با فشارهای نماينده آمل در مجلس شوراي اســلامي صورت گرفته است، نشان ميدهد برخــي افــراد و جريانها، هدفی جز ســنگاندازی و بهچالشکشيدن و ناکارآمدن جلوهدادن دولت آقای روحانی ندارند و نيز بيانگر آن اســت که اين جريانات، هيچ دغدعهای برای توسعه شهرستان نداشته و تمام هموغم خويش را بر مريدپروری قرار دادهاند.

*رئیس شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان آمل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.