دولتمردان، رندی جامعه کنونی را دریابند

Shargh - - سیاست - سیدمحمد بهشتی

مطالبــه اصلی جامعه - مبتنی بــر نتایج انتخابات اخیر- از دولت دوازدهم و دولتمردان و منتخبان شورای شــهر، کشــف و درکِ تحول فرهنگی و اجتماعی است که ثمره آن را در همین انتخابــات دیدیم. به بیان دیگر باید گفت جامعه امروز ما دیگر آن جامعه قبل نیســت؛ جامعهای نیســت که در آن حافظه کوتاهمدت بســیار ضعیف باشد بلکه در بافت فرهنگی و اجتماعی، بهاری رخ داده و بــا پدیدهای تازه در دهههای اخیر مواجهایم. جامعه امــروز ما جامعهای اســت که کمتــر از پیش، دچار احساســات و سانتیمانتالیســم میشود. جامعه که پیش از این تحتتأثیر تبلیغات قرار میگرفت، امروز خردمندانهتــر درباره موضوعات مهــم تجزیه و تحلیل ميکنــد و تصمیم میگیــرد. بر این اســاس باید گفت جامعه ما، جامعهای «رند» اســت؛ مردمی دوراندیش در متنِ اجتماعی پرده پرده که ترجیح میدهد آگاهانه، تهدیدها را به فرصت بدل کند.

چنیــن جامعــهای اگــر دولتمردانــی بــا چنیــن مشــخصههایی نداشته باشــد، اگر دولتمردانی همپا و هماندازه خود نداشته باشــد، کارش پیش نمیرود. اگر دولتمردان ما این بهار، این تحول فرهنگی و اجتماعی را به جا نیاورند یا باور نکنند، نشاندهنده آن است که دارد دوران خود را به اتمام میرساند. توقع و مطالبه اصلی جامعه نیز از دولتمــردان، همین همراهی و همپایی با چنین تحولی است. چیزی شبیه به بهار در زمین فرهنگ و جامعه رخ داده و کســانی که عادت به فصل زمستان داشته و دارند، اگر دست از پوشیدن لباس گرم برندارند، نمیتوانند به ایــن خیلِ نوزایی و شــکوفایی این فصل بپیوندند و حرکتی همراه با مردم داشته باشند.

جامعهای کــه در آن صفحات حــوادث روزنامهها همچنان پر اســت از خبرهای تلخ و بــازار اخبار بدش، بازار پررونقی به شــمار میرود، اکنون و در روزهای پس از انتخابات، خبر خوبی به کشــور و جهان مخابره کرده که بزرگتر از همه آن اخبار ناگوار است و طبیعی است که در چنین شــرایطی و با چنین جامعهای، افرادی که به اســتقبال این خبر خوب میرونــد، میتوانند همراه مردم باشــند و افرادی که ســلیقه بهاری ندارند، اوقات تلــخ میکنند و لب ور میچینند. اگــر دولتمردان ما در اســتقبال از این بهار، آغوش بگشایند، بسیاری از گرهها و چالشها در شرایط فعلی گشوده خواهد شد. نباید از یاد برد که این مردم همانهایی هستند که وعده یارانههای چندبرابری را نادیده گرفتند و به حذف یارانه رأی دادند. جامعهای که به چنین مرحلهاي از فرهیختگی رســیده که رأی به رونق کســبوکار میدهد نــه افزایش یارانه، رأی به مبارزه سیســتماتیک با فقــر میدهد نه افزایش یارانــه، مطالبه اصلیاش در روزهای پیشرو، حمایت و همراهی دولتمردان است و این مهم جز با درکِ شرایط جدید جامعه از سوی صاحبمنصبان دولت امکانپذیر نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.