فرق ما توى خارج و فرق خارج توى ما

Shargh - - سیاست -

پوريا عالمي:

وقتی من در 35 ســالگی معاف شــدم و پام به خارج باز شــد، نميدانســتم زندگیام مثل کتلت از اینرو به آنرو خواهد شد. اول از همه وقتی کارت معافیــت گرفتم فهمیدم مســئلهخارجنرفتن من فقط داخلی نبوده و خارجی هم هســت؛ یعنی همانقدر که اینها اصرار داشــتند تا نرفتی ســربازى نميشــود بروى خارج، خارج هم همچین منتظر ما نبوده و ویزابده نیســت. خلاصه ما با ضمیمهکردن خواهر و مادر و عمه و فیش حقوقی و کارت مترو و سند موبایل و حوله حماممان و فاکتور آخرین خرید علمیمان از داروخانه به پرونده ســفارت توانستیم ویــزا بگیریم. منتها چه ویزایی؟ ویزاى چهارســاعته مولتیشینگن. حالا مسئله اینجاست که تا اروپا شش ســاعت راه اســت و ما در اولین پروازمــان به آنجا، بعد از چهار ساعت مجبور شــدیم از هواپیما بپریم پایین و شــناکنان و سینهخیز برگردیم خانه. این رفتار خارجيها با توریســت ایرانی خیلی نامردى اســت. چون تا الان ما هرچی توریســت تــوى ایران گرفتیم نهتنها کتوشــلوار نو تنشان کردیم، بلکه بردیمشان منطقه خوشآبوهواي درکه تا با میهماننوازى ما از جلو آشنا شــوند و بعد آوردیم توى 20:30 ازشان بدون هیچي مصاحبه گرفتیم، یعنی مصاحبه کردیم و در نهایت با این کارهامان کارى کردیم که توریسته وقتی برگشــته کشــورش، باهاش بهعنوان قهرمان برخورد شده و د بخور بخواب.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.