اتفاق

Shargh - - سیاست -

شب نوشآفرین انصاری به همــت مجله بخارا برگزار میشــود. در ایــن شــب که سهشــنبه، نهــم خردادمــاه برگــزار میشــود، مهــدی محققدامــاد، ژالــه آموزگار، بهاءالدین خرمشــاهی، کامران فانــی، فریبا افکاری و علی دهباشــی به ســخنرانی خواهنــد پرداخت. او، استاد دانشگاه، نویســنده و پژوهشگر علوم کتابداری و از اعضای شــورای کتاب کودک اســت. راهاندازی بخش فنی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و ریاست کتابخانه دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران از جمله فعالیتهای اوست. این برنامه نهم خردادماه ساعت ۱۷ در کتابفروشی آینده برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.