زنان در صف وزارت

مولاوردی: دو، سه وزير خانم برای حضور در کابينه دوازدهم معرفی خواهند شد

Shargh - - صفحه اول -

شرق: حســن روحانــی آنطورکه بايد و شــايد کارنامه درخشانی در سپردن کرســیهای قدرت به زنان ندارد. حــالا زنان تا دير نشــده در پی آن هســتند که دســت پــر در لابیهــا و چانهزنیهــای قدرت شــرکت کنند. پيشبينی «شــهيندخت مولاوردی»، معاون امور زنان حسن روحانی، اين اســت که «دو، سه وزير خانم برای حضور در کابينه دولت دوازدهم معرفی خواهند شد.» چندی اســت که در همين زمينه کميتهای شکل گرفته و بناست اسامی و شــاخصهای زنان وزير در چند روز آينده مشخص شود. وضعيت حضور سياسی زنان اين روزها تا حدودی رو به بهبودی نهاده، از يکسو ١8 زن راهی بهارســتان شدهاند و از ديگر سو برای نخستينبار شــش زن به شورای شــهر تهران راه میيابند. سهميه 30 درصدی زنان در ســهميه احــزاب اصلاحطلب به رســميت شناخته شــده و دســتکم در تهران اجرائی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.