حاميان «امي» يا «پاي »؛ م لادريجداارنييسئبلهرا ينا سسرتدوراهي

Shargh - - سیاست -

محمدحســن نجمي: ديــروز مجلــس در حالوهواي انتخابات بــود؛ البتــه انتخابات هيئترئيســه که قرار اســت چهارشــنبه برگزار شــود. ديروز حتي وقتي در صحن مجلس وزير صنعت براي پاســخ به سؤال چند نماينده در صحن مشــغول ســخنراني بود، نمايندگان بيشتر ترجيح ميدادند در گعدههاي چندنفره مشغول صحبت درباره انتخابات هيئترئيسه باشند.

يکــي از گعدههايي که ديروز به چشــم آمد، زماني بود که «علي مطهري» به ســمت صندلي «محمدرضا عارف» رئيس فراکسيون اميد رفت و بيش از 10 دقيقه با هم صحبت کردند. اين گعــده دونفره چنددقيقهاي با حضور برخي نماينــدگان مانند «الياس حضرتي» به بيش از دو نفر رسيد ولي پاي ثابت آن، عارف و مطهري بودند. هرچند کسي از صحبتهايشان باخبر نشده ولي ميتوان حدس زد که موضوع انتخابات هيئترئيســه بوده؛ انتخاباتي که به گفته «نقويحسيني» سخنگوي فراکســيون نماينــدگان ولايي، توافقي بين فراکســيون متبوعــش بــا فراکســيون مســتقلين )حاميــان علي لاريجاني( براي آن شــکل گرفته؛ طبــق توافقي که او از آن صحبــت ميکند، دو فراکســيون هرکدام شــش صندلي از 12 صندلي هيئترئيسه را از آن خود ميکنند و در نتيجه آن، ســهمي از هيئترئيسه براي فراکسيون اميــد با بيش از صد نماينــده در مجلس نخواهد ماند و به شــکلي فراکســيون اميد از جايگاه هيئترئيســه حــذف ميشــود. امــا برخــلاف «نقويحســيني» کــه روي قطعيبــودن آن تأکيــد دارد، «غلامعلــي جعفرزادهايمنآبادي» نايبرئيس فراکسيون مستقلين از تلاش براي حفظ هيئترئيسه فعلي خبر داد. اما در عين حال با وجود اينکه ســخنگوي فراکســيون اميد از معرفي «مسعود پزشــکيان» بهعنوان گزينه فراکسيون اميد براي رياست مجلس در صورت عدم توافق بر سر حفظ وضع موجــود صحبت کرده بود، ديروز «عليرضا رحيمــي» نماينده تهران به «ايلنــا» گفته که «انتخاب پزشــکيان بهعنــوان کانديــداي فراکســيون اميد براي رياســت مجلس به اين معنا نيســت که مسير مذاکره بســته شده است. به هر حال از آنجا که تفاهمي اتفاق نيفتاد، آقاي پزشکيان معرفي شدند». حالا با اين شرايط ديگر نوبت فراکســيون مستقلين يا همان حاميان علي لاريجاني اســت که با کــدام فراکســيون توافق نهايي انجام دهد؛ «فراکسيون اميد» يا «فراکسيون نمايندگان ولايي» که نزديک به جبهه پايداري هســتند؛ شايد اين انتخاب آينده سياســي علي لاريجانــي را هم به نوعي دســتخوش تغيير کند؛ اتحاد با نماينــدگان نزديک به پايــداري با توجه به ســابقه اين طيف سياســي، براي لاريجاني تبعات زيادي خواهد داشت. نايبرئيس مستقلين: همين هيئترئيسه بماند

غلامعلي جعفرزاده روز گذشــته در حاشيه جلسه علنــي مجلس در جمــع خبرنگاران گفــت که «ما به آقاي مطهري رأي ميدهيم ». وقتي از او پرســيده شــد که منظور از «ما» چه کســاني هســتند، گفت: «سعي ميکنيم مســتقلين را متقاعد کنيم که به آقاي مطهري رأي دهند». اين در حالي است که مطهري نايبرئيس دوم مجلس از اعضاي فراکســيون ولايي و مســتقلين نيســت کــه بخواهد در ليســت آنهــا قرار بگيــرد. او همچنين درباره توافق 6-6 که ســخنگوي فراکســيون نمايندگان ولايــي در مورد آن صحبت کرده، هم گفت: «از کسي که آن پيمان را بسته بايد سؤال کنيد». هرچند او گلايههايــي هم از فراکســيون اميد دارد ولي در عين حال جملــهاي ميگويد که برجســتهترين نقطه تقابل نايبرئيس فراکسيون مستقلين با فراکسيون نمايندگان ولايي است: «در هر صورت به نحوي عمل ميکنيم که همين هيئترئيسه بماند». در روزهاي اخير بحثهاي زيــادي درباره حذف مطهــري از نيابت رئيس مجلس مطرح شده؛ حتي تا جايي که «الياس حضرتي» نماينده تهــران در صفحه خــود در توييتر نوشــت: «از بيرون مجلس فشــار سنگيني روي لاريجاني است که افرادي مثل مطهري حذف شــوند، از ايــن اتفاق هم لاريجاني ضرر ميکنــد هم دولت». با وجود ايــن، کاظم جلالي رئيس فراکسيون مستقلين در چند روز اخير تأکيد کرده که دنبال حذف مطهري نيستيم.

ســخنگوي فراکســيون نمايندگان ولايي: توافق 6+6 قطعي است

اما «سيدحســين نقويحســيني» نماينده ورامين و ســخنگوي فراکسيون نمايندگان ولايي معتقد است که اين اعضاي فراکسيون مستقل بودند که خواستار تعامل با فراکســيون متبوع او بودند. نقويحسيني روز گذشته در جمع خبرنــگاران گفت که «فراکســيون نمايندگان ولايي بــه دنبال اين اســت کــه تأثيرگذار باشــد و در مجلس نقش ايفا کند. ما خودمان دنبال تعامل نبوديم و اگر تعاملي بوده با درخواســت فراکسيونهاي ديگر بوده و درخواســتي براي نشست نداشــتيم. فراکسيون مســتقلين اولين فراکســيوني بود که درخواســت داد نشستي داشته باشيم». به گفته او فراکسيون مستقلين قبــل از تعامــل با آنهــا، با فراکســيون اميد نشســتي داشتند که به توافق نرســيده بودند. او ميگويد: «پس از نشست دو فراکسيون مســتقلين و نمايندگان ولايي، آقاي لاريجاني هيئترئيســه دو فراکســيون را دعوت کردنــد و در آنجا صحبت شــد و روي چند نکته توافق شد؛ از جمله اينکه شــش نفر از مستقلين و شش نفر از ولاييهــا در ترکيب قرار بگيرنــد به صورتي که خود آقاي لاريجاني هم از مســتقلين حســاب شود و غير از ايشان پنج به شش ميشد. موضوع ديگر که توافق شد اين بود که مذاکرهاي با فراکســيونهاي ديگر نشــود و همين توافق اجرائي شــود. موضــوع ديگر اين بود که هرکس در فهرســت 12 نفــر قرار گرفــت، اعضاي دو فراکســيون به اتفاق بــه آن رأي دهند و تفکيک نکنند. همچنين اعضاي ليســت 12نفره هم به طور انفرادي با ديگران صحبت نکنند و همه متعهد به ليست باشند.» نقويحسيني همچنين در واکنش به احتمال رد توافق صورتگرفته از ســوي مســتقلين و همچنين ســخنان کاظــم جلالي درباره احتمال تعامل ســه فراکســيون، گفت: «آنها تعهد دادند که پاي توافق بمانند.

حتي گفته هم شــد که اگر مثــلا فلاني آمد و گفتند فلاني تند اســت يا تمايل به فراکسيون اميد دارد، نبايد کسي بگويد که رأي نميدهم». نقويحسيني همچنين از جلســهاي صحبت ميکند که تعدادي از نمايندگان فراکســيون اميد به نمايندگي از اين فراکســيون با علي لاريجاني داشــتند. او ميگويد: «گويــا تعدادي هم به نمايندگــي با رئيــس مجلس ديدار ميکننــد. در آنجا ميگوينــد خط قرمز مــا دو نايبرئيس اســت و با اين ملاحظات به شکل 3،3،3 عمل شود تا توافق کنيم. در آنجا پيشــنهاد رد ميشود و گفته ميشود که خط قرمز نداريم ». منظور از 3 ، ‪3 ،3‬ اين اســت که غير از رئيس و دو نايبرئيس، بقيه صندليهاي هيئترئيســه، به طور مســاوي بين سه فراکسيون اميد، مستقلين و نمايندگان ولايي تقسيم شود؛ در نتيجه اين ترکيب ميشود حفظ وضــع موجود که اعضاي فراکســيون اميد بارها اعلام کردهاند کف مطالبات فراکســيون، حفظ وضع موجود است. او در واکنش به اين سؤال که «اما جلالي تلويحا توافــق را رد کرده»، گفت: «همين که عرض کردم؛ غير از اين نيســت ». اين قسمت از سخنان او با سؤال دوباره خبرنگاران مواجه شــد؛ آنها از نقويحسيني پرسيدند: «يعني شــما حرف آقــاي جلالــي را رد ميکنيد؟». او هم پاسخ داد: «من صحبت کســي را رد نميکنم. من سخنگوي فراکســيون ولاييام؛ آنچه را اتفاق افتاده به شما عرض کردم. حالا مشحسن ميرود چه ميگويد، به من ربطي ندارد». اما دوباره اينگونه از او سؤال شد: «ممکن است مشحسن صحبتي کند که صحبت شما رد شود!»؛ اما نقويحســيني پاسخ داد: «به من ربطي نــدارد و آنچه را اتفــاق افتاده، گفتــم. از آقاي جلالي پرســيدند هدف شما زدن فلاني است؟ که ايشان گفتند کذب محض اســت. مــن هم ميگويم هــدف ما زدن

حســن و حسين نيســت. ما دو فراکســيون هستيم که اينگونه تصميم گرفتيم».

اين درحالي اســت که «کاظم جلالي» روز شنبه در مصاحبه با «خانه ملت» گفته بود: «نه آقاي لاريجاني و نه نزديکان ايشــان به دنبال حذف مطهري نيستند و به دنبال اين هستيم که در يک فرمول هر سه فراکسيون باشند. رياست مجلس از يک ماه پيش تأکيد داشتند که ترکيب فعلي هم ترکيب خوبي اســت و هيچگاه درباره هيــچ عضوي اظهار نظر منفي نداشــتند». او همچنين گفته بود: «مذاکــره ادامــه دارد و احتمال جمعبندي جديد هنوز وجود دارد». تابش: شأن مجلس فراتر از دخالت دولت است

از طــرف ديگــر، «محمدرضا تابــش»، نايبرئيس فراکســيون اميد هم روز گذشــته به جمع خبرنگاران آمد و درباره تصميمات اين فراکســيون براي انتخابات هيئترئيسه توضيحاتي ارائه کرد.

او هم ماننــد جلالي به شــکلگيري توافق اميدوار اســت: «نظــر فراکســيون اميد قبــلا اعلام شــده و ما همچنان نســبت به برقراري تعامل اميدواريم؛ چرا که طيف وســيعي از نمايندگان عضو فراکسيون مستقلين ولايي، اعضاي ليســت اميد هستند و بعيد است که اين گروه از نماينــدگان بتوانند با جبهه پايــداري به توافق برسند».

او گفت: «با توجه به اينکه مطالبه فراکســيون اميد طبق وضع موجود است، در صورت تحقق اين خواسته رئيس و دو نايبرئيس ابقا ميشوند که در اين صورت خواسته آنها نيز برآورده شده است».

او در واکنــش به ادعاي رئيــس و برخي از اعضاي هيئترئيســه فراکســيون مســتقلين ولايــي مبني بر تمايلنداشــتن اصلاحطلبان براي مذاکــره و تعامل با ديگر فراکســيونها، اعلام کرد: «اگر کسي چنين ادعايي مطرح کرده، مرتکب بيصداقتي شــده اســت؛ چراکه از همان ابتدا فراکســيون اميد بنا را بر تعامل گذاشــت و پيشــنهاد ما اين بود که با يکديگر به تعامل برســيم. ما همه راههــا را امتحان کرديم و دربــاره اينکه وضع موجــود حفظ شــود صحبــت کرديم. درباره اشــکال مختلف دستيابي به تعامل براي 9 کرسي هيئترئيسه به جز کرســي رئيس و نــواب که خواســتار ابقاي آن هستيم، مذاکره کرديم؛ اما به نتيجه نرسيديم».

تابــش همچنيــن دربــاره موضــوع ورود دولــت بــه انتخابات هيئترئيســه مجلس گفــت: «علائم و نشــانههايي در اين رابطه وجود داشت که خوشبختانه تکذيب شــد. نه دولت بايد چنيــن مداخلاتي را بپذيرد و نــه نمايندگان بايد اجازه ايــن کار را بدهند. بماند که اگر خردهکارهايي صــورت گرفته، اعضاي کابينه دولت تکذيب کردند؛ چرا که شــأن مجلس و نمايندگان فراتر از اين است که دولت دخالت کند».

او درباره پيشــنهاد فراکســيون اميد مبني بر حضور يک زن و يک نفر از اهل ســنت در هيئترئيســه گفت: «بايــد تلاش کنيم اين ايده نيز محقق شــود. بههرحال اين مسئله پيشنهاد فراکسيون اميد بوده؛ اما بسياري از نمايندگان نظر مساعدي نسبت به آن ندارند و بااينحال اگر مستقلين و ما با يکديگر توافق کنيم، اين مسئله نيز محقق ميشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.