الو شرق 88640260

Shargh - - سیاست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

مشــكل در ناوگان اتوبوسراني بيآرتي: يکي از مســافران بيآرتي خط آزادي- خاوران هستم. متاسفانه اتوبوسهاي ساعت 22به بعدِ اين خط بسيار فرسوده هستند و دير به دير ميآيند، با اينکه از ساعت 22 نرخ کرايهها سه برابر ميشود.

حدود سه سال پيش يک دستگاه کولر اسپيلت 32 هزار گازی ميديا با ضمانت پنجســاله تضمين موتــور خريداری کردم، حال که موتور کولر خراب شــده متأســفانه شــرکت خدمات پس از فروش حاضر به تعويــض يا تعمير موتور کولر نيســت. لطفا اطلاعرســانی کنيد تا مردم بدانند زمانی که میخواهند جنســی را خريداری کنند، وعده اين را میدهند که گارانتی و ضمانــت دارد ولی زماني که به مشکلی برخوردند، کسی پاسخگو نيست.

از آبادان متأسفانه روز جمعه جايگاه پمپبنزين هرازدر بنزين، روغن و آب ريختند و تمام ماشــينهايی که بنزين زدند، 500 متر جلوتر ايستادند و نتوانستند حرکت کنند. دود زيادی از ماشــينها بلند و کلی ترافيک ايجاد شد؛ پليس هم خودش دچار همين مشکل شده است. چه کسی پاسخگو است؟

گلایه از ســازمان بازنشستگی: ســال گذشته ســازمان بازنشســتگی کشــوری اعلام کــرد به تعدادی از بازنشســتگان به قيد قرعه مبلغ ســه ميليون تومان وام تعلق میگيرد. من هم با توجه به اينکه با گذشــت پنج ســال از بازنشســتگیام تقاضــای وام نکــرده بــودم، در اين قرعهکشــی شرکت کردم و بعد از مدتی پيامی از طريق تلفن همراه از سازمان دريافت کردم که چون قرعه به نامم شــده، بهزودی وام مذکور به حســابم واريز خواهد شــد. ســال 95 به اتمام رسيد و خبری از پرداخت نشــد. در ســال 96 هم در ســومين ماه ســال همچنان در انتظار لطف ســازمان هستم و آرزو میکنم کاش هرگز قرعه به نامم در نمیآمد و بيهوده چالهای حفــر نمیکردم که امروز برای پرکردنش مجبور شــوم فشــارهای مضاعفی را تحمل کنم. فريدون. ص از تهران پیروزی باشكوه: خوشــبختانه حضور ميليونی ملــت ايران در روز جمعه پــای صندوقهای رأی بیسابقه بود. اين پيروزی را به رياستجمهوری و هموطنان عزيز و گرامی تبريک میگويم. علیاکبر فرقانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.