حجم معاملات بورس رو به کاهش است بیمیلی سهامداران

Shargh - - اقتصاد - فاطمه تيموری کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

روز گذشــته، بــورس اوراق بهادار شــاهد کاهش مجدد تعداد معاملات بود؛ بازاری که ابتدای معاملات خود را با تلاش زیاد، کمی مثبت آغاز کرده بود، کار خود را با افت 207واحدی شاخص کل به پایان رساند.دیروز؛ شاخص کل با کاهش 207.9 واحدی به رقم 80هزارو 713 رسید. شــاخص قیمت نیز با افت 70.49 واحدی بــه رقم 27هزارو 348 واحد، شــاخص کل هموزن با افت 97.2 واحدی به رقم 17هزارو 511 واحد، شاخص قیمــت با افت 75.71 واحدی به رقــم 13هزارو 636 واحد و شــاخص آزاد شناور نیز با افت 312.7 واحدی به رقم 88هزارو 47 واحد به ثبت رســیدند.در جریان این معاملات تنها 850 میلیون ســهم و حق تقدم به ارزش دوهزارو 314 میلیارد ریال دادوستد شد که 482 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش هزارو 219 میلیارد ریال در بــورس تهران و بیش از 367 میلیون ســهم به ارزش هزارو 94 میلیــارد ریال آن در بازار فرابورس جابهجا شد.در بورس تهران، مخابرات ایران با 42.67 واحد بیشــترین تأثیــر منفی و پالایــش نفت اصفهان بــا 21.58 واحد بیشــترین تأثیر مثبت را بر شــاخص کل تزریــق کردند. پربینندهترین ســهام این بازار نیز به ترتیب «خودرو»، «خپارس» و «شــبندر» بودند. در این معامــلات در بازار فرابورس شــاهد تأثیر منفی 2.37 واحدی «هرمــز» و تأثیر مثبت 0.32 واحدی «کوثر» بر شاخص کل بودیم. علاوهبراین پربینندهترین سهم بازار نیز به ترتیب «ذوب»، «غشهداب» و «فولای» محسوب شــدند.برترین صنعت روز گذشــته بورس تهران از آن «خودرو» با 9هــزارو 146 معامله بود؛ چراکه امضای تفاهمنامه همکاری بین شــرکت تــام ایرانخودرو و زیمنس بر معاملات این ســهم تأثیر بســزایی داشت. دیــروز پایــگاه اطلاعرســانی ایرانخــودرو اعلام کرد که پــس از مذاکرات انجامشــده با شــرکت زیمنس، تفاهمنامه همکاری مشترک بین تام ایرانخودرو و این شرکت امضا شده اســت و در راستای این تفاهمنامه که در حاشیه نمایشگاه بینالمللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون ایران AI() امضا شد، طرفین موافقت کردند کــه از توانمندیهای یکدیگــر در زمینههای بازاریابی، شرکت در مناقصات، طراحی، تأمین، نصب و راهاندازی پروژهها بهعنوان یک همکار استراتژیک استفاده کنند. بیشــترین افزایش قیمــت را «کفرا» بــا 6.15 درصد، «کپارس» با 5 درصد و «غشان» با 4.98 درصد افزایش به ثبت رســاندند. بیشــترین کاهش قیمت بــازار نیز نصیب «ســبجنو» با پنج درصد کاهش شد. «کپارس» نیز بیشــترین تقاضای خرید و «ســمازن» برای دومین روز متوالی بیشترین تقاضای فروش را داشتند.بیشترین حجــم و ارزش معاملاتی را بلوک صنایع آذرآب با 49 میلیون ســهم به ارزش 174 میلیارد ریــال رقم زد.در بازار فرابــورس نیز «ولبهمن» با رشــد 4.97 درصدی بیشــترین افزایــش قیمــت و «ثالوند» با افــت 4.71 درصدی بیشــترین کاهش قیمت را داشــت. بیشترین ارزش معامــلات این بــازار را «اخزا7» بــا 97 میلیون ســهم بــه ارزش 93 میلیارد ریال رقم زد.در حاشــیه بازار دیروز، خبری مبنی بر فروش سیمان به زیر قیمت تمامشــده، منتشر شــد که در این راستا رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان اعلام کرد: تولیدکنندگان سیمان را زیر قیمت میفروشند که این موضوع منجر به رقابت منفی بین تولیدکنندگان میشود. سیدمحمد اتابک ادامه داد: اندازه بازار ســیمان در کشور ما ثابت است، سهمیهای که انجمن برای تولیدکنندگان تعیین کرده، به اندازه کشــش بازار است؛ بنابراین تولید مازاد هم ثروت ملی را هدر میدهد و هم باعث میشود که تولیدکنندگان مجبور شــوند حتی زیر قیمت تمامشده فروش داشــته باشــند.از ســوی دیگر رئیس سازمان برنامه و بودجــه از برنامهریزی دولت برای حمایت از کشتیرانی و شــرکتهای حملونقل دریایی خبر داد. در پایان میتوان به پذیرش خودروی دنا در بورس کالا اشاره کرد که بهزودی عرضه آن در این بورس صورت میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.