ناظر غیرعلنیها و محرمانهها

Shargh - - سياست -

فرزانه آئینی:

قبل از اینکه بهواســطه ریاســت 11 سالهاش بر شورای شهر تهران مشــهور شــود، همه اعتبارش به دلیل نســبتش با شهید مصطفی چمران بود، او برادر کوچکتر مصطفی چمران اســت. سایه شهید چمران بر سر شهرت او چنان بود که وارد هر محفل و جمعی که میشد میگفتند برادر شهید چمران آمده است. او از نظر ظاهری نیز کمکم هرچه بیشتر شبیه برادر شد. برادر شهید چمران کمکم با سیاسیون نشست و برخاست بیشتری پیدا کرد و حاصلش این شد که سال 82 لباس کاندیداتوری در دومین دوره شورای شهر را بر تن کرد و بهعنوان اولین رأی تهرانیها راهی «بهشت» شد. با ورودش به شــورای شهر تهران کمی از زیر سایه شهرت برادر خارج شد و «مهدی چمران» به عالم خبر آمد.

بهانه: آرای شهر تهران باید بازشماری شود

یکهفتــهای میشــود که نام مهــدی چمران مدام در اخبار بهچشــم میخورد، بیشترین عاملی که این روزها سبب تکرار نام او شده است، مذاکرات و تماسهای مکررش با مســئولان برگزاری انتخابات است و مصاحبههای پیدرپی او با رســانه برای اعلام اعتراضش به شمارش آرای تهران. پس از شکست سنگین فهرست انتخاباتی «خدمت» از «امید»یها، مهدی چمران بهعنوان سرلیســت این فهرســت یک لحظه هم از جنبوجوش نیفتاده و میگوید در شمارش آرا تخلف صورت گرفته است. او این روزها بهشدت در رفتوآمد است و خواهان بازشماری آرای شهر تهران. البته به دنبال اصرار او و تماسهایش با علی لاریجانی رئیس مجلس، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شــورای شهر تهران دست به کار شــد و بهصورت رندوم آرای 50 نفر اول شــورای شهر تهران را بازشــماری کرد اما نتیجه آنطور که چمران تصورش را میکرد نشد و به گفته علیرضا رحیمی رأی او حتی کاهش هم یافت. با وجود این بازشــماری اما او در نامهنگاری به مجلس، هیئتهای نظارت و اجرائی پنجمین دوره انتخابات شــورای شهر و حتی فرمانداریها همچنان مصر بر اثبات تخلف در انتخابات است و میگوید بازشماری آرای برخی صندوقها تنها راه چاره اســت و باید آرای برخی صندوقهای تهران رأی به رأی بازشماری شود. او دیروز هم به ایسنا گفت: ما کاری به تأییدشدن انتخابات نداریم، بلکه خواهان بازشماری 10درصد آرا بودیم و هستیم و آنها نیز قول مردانه دادند که 10 درصد آرا را بازشــماری کنند و اگر مرد هســتند باید به قول خودشــان عمل کنند. به همین بهانه کارنامه سیاســی- خبری چمران را بررسی کردهایم.

شناسنامه: صادره از تهران

او شهریورماه 76 سالِ پیش در محله سرپولک تهران به دنیا آمد. پدرش حســن چمرانساوجی بود که از روســتای چمران ساوه به تهران مهاجرت کرده بود. مهدی چمران در خانوادهای هشتنفره بزرگ شد و پنج برادر دارد که مصطفی و عباس از همه آنها مشــهورترند. برادر بزرگترش همان دکتر چمران مشــهور و از نزدیکان امام موسی صدر است که در خرداد 60 شهید شد، عباس برادر وسطی هم آخرین رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف قبل از انقلاب بود که پس از شهید چمران درگذشت.

خودش فارغالتحصیل مقطع کارشناســی ارشــد معماری از دانشــگاه تهران اســت. سه فرزند دارد؛ دو پسر به نامهای مصطفی و محمدحسین و یک دختر. دخترش در بسطام زندگی میکند و مدیر دو مدرسه است.

پسر بزرگش مصطفی، مهندســی مکانیک خوانده و آنطور که چمران میگوید برای نیروگاهها دســتگاه تصفیه میســازد، محمدحســین پســر کوچکش اما خبرساز شــده؛ او متولد 66 است و کارشناسی معماریاش را ســال 89 از دانشگاه آزاد تهران مرکز گرفته است. محمدحسین در سال 91 به ســمت جانشین معاونت شهرسازی شرکت نوسازی عباسآباد منصوب و سه سال بعد سرپرســت آنجا شد. حکم سرپرستی محمدحسین چمران بر شرکت نوســازی عباسآباد درست زمانی صادر شد که بحث حسابرسی اراضی عباسآباد در شورای شــهر تهران بیش از هر زمان دیگری داغ بود. همان روزها چمران خود به میدان آمد و در پاسخ به نقدهایی که در رسانهها درباره او و خانوادهاش دستبهدست میشد، گفت: «بنده حساسیت بسیار شــدیدی نســبت به اراضی عباسآباد داشــته و حتی مخالفــت خود را با ســاخت بانک مرکزی، بانک سپه و ســاختمان راهآهن در آنجا به صراحت اعلام کردهام؛ همین الان هم پیگیر ماجرای اراضی عباسآباد هستم. چراکه معتقدم این اراضی باید کاربری فرهنگی و گردشگری داشته باشد».

کارنامه: رئیس غیرعلنیها

حضور در کمیته اســتقبال از امام )ره( اولین ســمت رســمی او پس از پیروزی انقلاب بود و چند ماه بعد هم که جنگ شروع شد، او به یاری برادرش شــتافت و جانشین فرمانده ستاد جنگهای نامنظم شد. جنگ که تمام شد، به بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس رفت و چندصباحی هم ریاست دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را برعهده داشت. معاونت فرهنگی ســتاد فرماندهی کل قوا و مشــاور تحقیقات علمی رئیس ستاد فرماندهی کل قوا از دیگر تجربههای مدیریتی اوســت. سال 82 که نوبت به انتخابات شــورای شــهر دوم رســید و جبهه نیروهای انقلاب تابلوی حضورشان را به جمعیت آبادگران تغییر دادند، چمران صدرنشــین فهرســت آنان شد و توانســت راهی شورای شهر تهران شــود. با پیروزی قاطع گروه آبادگران او رئیس شــورا شد. او که رئیس شد، جلسات مهم شورا غیرعلنی شد. برخی به کنایه در تشــریح ســبک مدیریتی چمران میگویند کــه غیرعلنیکردن جلسات شورای شهر برای بررسی دســتورکارهای مهم از جمله انتخابات هیئترئیســه شورا و بایگانیکردن گزارشهای محرمانهای که برای بررسی به شورای شهر سپرده میشود از تخصصهای ویژه اوست. گزارش عملکرد مالی شهردار سابق تهران و گزارش سرانجام 320 میلیارد تومان هزینههای فاقد زمان احمدینژاد، گزارش املاک نجومی شــهردار تهران و... ازجمله مواردی اســت که در کشوی میز ریاستش سالهاست بایگانی شده است و چرایی آن هم محرمانه مانده اســت. این در حالی است که شوراها اصولا به نهادهاي شیشــهای معروفاند و با توجه به اینکــه نهادهای مردمی و اجتماعیاند، جلسات آنها باید علنی و رویه و عملکردهایشان شفاف باشد. چهار سال بر این منوال گذشت؛ دوره سوم نیز بر این مسند ابقا شد، تا اینکه در شورای شهر چهارم در رقابتی تنگاتنگ با احمد مسجدجامعی، مغلوب شد و ریاست شورا را واگذار کرد. البته او در سال دوم شورای چهارم باز هم بر کرســی ریاست نشســت و تا آخر هم رئیس ماند. حضور مستمر چمران در شــورای شهر تهران برای او 11 سال ریاست شورای شهر و 9 سال ریاست شورای عالی اســتانها را به ارمغان آورد. سال 1396 در انتخابات شورای شــهر تهران در لیست خدمت قرار داشــت و نفر بیستودوم این انتخابات شــد و با توجه به رأی کامل 21 نفره لیست امید، عملا از راهیابی به شورای شــهر تهران بازماند. این ناکامی در حالی بود که ٦٥3هزارو 2٤7 رأی او در این دوره از آرایش در دوره قبلی شــورا که بــا 566هزارو 614 رأی، رتبه رأی اول مردم پایتخت را از آنِ خود کرده بود، بیش از 80 هزار رأی بیشتر بود؛ اما در مقایسه با محسن هاشمی، رأی اول تهرانیها برای پنجمین دوره شورای شهر، بیش از یکمیلیونو 39هزارو 321 رأی است و اختلاف رأی چمران با حجت نظری، آخرین نفر واردشــده به شورای شهر تهران ‪٤ 0٦‬هزار و 77٦ رأی است.

مواضع:

· استخدام پسرم در شهرداری تأثیری در عملکرد من ندارد. / روزنامه ایران، تیر 95 · ما یک حقوق از شــورای شــهر میگیریم که پنجمیلیونو صد هزار تومان اســت که همه در یک حد اســت و 70 ساعت حقالجلســه میگیریم. این حقوق نیست حقالجلسه است؛ یعنی نه پاداش و نه اضافهکاری و... دارد. / ایسنا، آبان 95 . · در سیستانوبلوچســتان قبل از انقلاب بــودم و دیدم. وقتی خرما خوردیم و هســته را بر زمین انداختیم بچهها هســته خرما را برمیداشــتند و میک میزدند. شرایط آنگونه که قابل تصور نبود. / برنامه دستخط، آبان 95 . · از تخفیفهای شهرداری برای خرید مسکن اصلا استفاده نکردم... من یک خانه وقفی در انتهای پاســداران دارم! / برنامه تلویزیونی تهران بیست، آذر .95 · شــورا از تعداد و نحوه تخلفات در پرونده واگذاری املاک شهرداری باخبر نیست. /ایلنا، آذر 95 . · هیچکــس نمیتوانــد تخلف در شــهرداری را کتمان کنــد. /انصافنیوز، اردیبهشت 96 .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.