ناظر امروز قاضی فرداست

Shargh - - سياست -

حســین شــریعتمداری:

... آقایان اعضای کابینه دکتر روحانی و برخــی از روحانیونی که به حمایت تمامعیار از ایشــان برخاســته بودید، چرا در مقابل اظهارات هنجارشــکنانه و تهمتهــای ناروایی که ایشــان به اســلام و انقلاب- و نه رقیــب انتخاباتی خــود- زده اســت، ســکوت کــرده و بیتفــاوت نشستهاید؟ سکوت شــما در مقابل اهانت آشکار به انقلاب و نظام و حضــرت امام)ره( با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست. نگارنده باخبر است که برخی از شما در این خصوص، به آقای روحانی هشدار داده و خواستار عذرخواهی ایشان شدهاید. اگر آقای روحانی که آشــکارا - و انشاءالله بیآنکه بخواهــد - بــه انقلاب تهمت زده اســت، حاضر به عذرخواهی علنی نباشد، چرا شما آقایان با صراحت اعــلام نمیکنید کــه این بخش از اظهارات و ســایر بخشهای هنجارشــکنانه ایشــان را قبــول ندارید. مگر حفظ نظــام اوجب واجبات نیســت؟ بنابراین، لازم است از آقای روحانی بخواهید که هرچه زودتر اشتباه بزرگ خود را با پوزش از ملت جبران کند و در غیراینصورت شما آقایان موضع خود را به صراحت مطرح کنید...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.