نسبت حکمرانی خوب با بودجه کل کشور

Shargh - - سياست -

محمدکاظم انبارلویی:

... حکمرانی خوب ربط وثیق به مدیریت فراینــد بودجهریزی دارد. کاســتیهای بســیاری در نظام بودجهریزی و بودجهبندی کشــور وجــود دارد. اینکــه دولتها در رســیدن به اهداف چشــمانداز 20ســاله و برنامههای پنج ساله توفیق چندانی نداشــتهاند به این کاســتیها بــر میگردد. اولیــن کاســتی تصحیــح و اصلاح بودجهنویســی براساس دیدگاه کارشناسان دیوان محاسبات است... دومیــن کاســتی فقــدان کارآمدی نظارتــی هنگام اجرا و قبل و بعد از اجرای بودجه اســت. ســومین کاســتی، توجهنکردن به ظرفیتها و پتانســیلهای کشــور در تخصیــص منابع و غلبه بخشــینگری بر ملینگری اســت. لذا شــاهد توزیع ناعادلانه منابع عمومی و بیتوجهی به عدالت منطقهای هســتیم. چهارمین کاســتی انبوه تبصرههای بودجه بهانهای بــرای دورزدن قوانیــن اساســی و عادی اســت که بودجهنویســی را از رسیدن به اهداف دور میکند. تا این کاســتیها وجود دارد مشکلات اقتصادی و عدم پاســخگویی به مطالبات معیشــتی مردم هم وجود خواهد داشت...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.