چهار سال حساس را پیشرو داریم

Shargh - - سياست -

هادی خانیکی:

... من بزرگترین دستاورد این انتخابات را تثبیــت و نقشآفرینی فرایند دموکراتیزاســیون در ایران میدانــم. یعنی جامعه ایرانــی واقعا آگاهی، زمانهشناسی، هوشــمندی و وفاداری خودش را به فرایند دموکراســی نشــان داد، معتقدم شهروندان ایرانــی در ایــن انتخابات بلوغ و رشــد خــود را در سطوح مختلف در سه سطح از اعتماد نشان دادند: اعتماد به خودشان، یعنی اعتماد به نقش خودشان در شــکلدهی به آینده و عاملی که ســبب شد روز جمعه در آن صفهای طولانی بایســتند و شبهای قبلــش را در کوچه و خیابان بگذراننــد. این ویژگی را بهخصوص در میان جوانان، زنان، اقوام میشــود دید، یعنی هرچه به سمت گروههایی میرفتی که در نظم اجتماعی توجه کمتری به آنها شده است اتفاقا حضور پررنگتری در انتخابات داشتند. اعتماد دوم را مردم به نظام سیاسی نشان دادند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.