این شنبه کجا و آن شنبه کجا؟!

Shargh - - سياست -

حســین قدیانی:

23 خرداد 88 و 30 اردیبهشت 96 هر دو روز «شــنبه» بودند اما این شنبه کجا و آن شنبه کجا؟! پس «شــنبه» فقط «نخستین روز هفته» نیســت، بلکه نخســتین و مهمترین محل افتراق دو جریان سیاســی اســت؛ نامــزد جریان اول بــا 13 میلیون رأی، نهفقــط عصر جمعه 22 خرداد 88 که هنوز چند ساعت تا پایان رأیگیری باقیمانده، اعلام پیروزی میکند، که تا چند ماه بر آتش فتنه هم میدمد و چنان از کسبوکار مردم، ســلب امنیت میکند و چنان به حیثیت این مردم و آبروی این جمهوری، لطمه میزند که دشــمن قســمخورده بیرونی، برای آنچــه از آن تعبیر به «تحریم فلجکننــده» میکند، بهتریــن فرصت را مهیا میبیند! ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.