میخواهند عارفزدایی کنند

Shargh - - سياست -

محمدرضــا تاجیــک:

... از آقــای عــارف نمیتوان بهعنوان یک ابزار اســتفاده کرد. برای عارف بیشــتر از هــر چیــزی اخــلاق و ارزشهــای اخلاقی مهم اســت و سیاست در نزد ایشان نوعی توزیع مقتدرانه ارزشهای اخلاقی جامعه معنا پیدا میکند، ایشــان به سیاســت اینگونه نــگاه نمیکند که چه کســی میبرد؟ یا چه طــور میبرد؟ و برای این بردن به هر چیزی متوسل شده و هر موضوعی را توجیه کند. بلکه برای ایشان مهم است که هدف سیاست تحقق ارزشها باشد، اگر بتوانیم ارزشها را پیاده کنیم یک جامعه بالنده همراه با مدیران دســتپاک خواهیم داشــت و بالاخره یک جامعه و نظام مشروع داریم. برای عارف چنین فضایی مهم است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.