جای پای پدر

Shargh - - جهان -

صدا متعلق به یک جوان 28ساله است که با لحنی قاطع فرمان کشتن میدهد. به زعم بسیاری از صاحبنظران تروریسم، این صدا متعلق به کسی نیست جز «حمزه بنلادن»، ولیعهد گروه تروریستی «القاعده». وقتی انتشار این فایلهای صوتی از دو هفته پیش در ســایتهای تروریســتی شروع شد، اینطور به نظر میرســد که انگار این «اسامه بنلادن»، رهبر سابق این گروه، اســت که از زبان پسرش ســخن میگوید. حمزه بنلادن در این پیام صوتی بــا صدایی بم که یــادآور طنین صدای پدرش اســت، میگوید خود را برای واردآوردن خساراتی سخت بر کفار و گمراهان آماده میکند. این فایل صوتی که دو هفته قبل از انفجار منچســتر پخش شد، حاوی پیامی است که در آن از حملاتی در شــهرهای اروپا و آمریکای شــمالی به منظور انتقام کودکان کشتهشده در حملات هوایی خبر میدهد. چه تقارن زمانی جالبی!

البته حمزه بنلادن برای دنیای افراطیون اســلامگرا نام ناآشنایی نیست. بدلشدن او به یک چهره کلیدی تروریسم به سال 20۱۵ میلادی برمیگردد که «اَیمن الظواهری»، رهبر القاعده، در یک پیام ویدئویی او را بهعنوان «شیر بیشــه» شبکه تروریستی بنلادن معرفی کرد. با این حال، او در ماههای اخیر با انتشــار پیامهای صوتی که در آنها پیروان القاعده را به انجام حملاتی فرا میخواند، به ستارهای پرفروغتر در آسمان تروریسم بدل شده است. با توجه به عقبنشینیها و شکســتهای داعش در عراق و سوریه، به نظر فرصت خوبی اســت که القاعده با یک بنلادن جوان، دوباره قد راســت کند. برخی تحلیلگران کهنهکار تروریســم بر این باورند که در بــوق و کرناکردن حمزه بنلادن، اقدامی حسابشده است زیرا او چهرهای جذاب برای شبهنظامیان جوان اسلامگرا محسوب میشود که هنوز محبت بنلادن را در دل دارند اما القاعده را شبکهای منسوخ و ازکارافتاده میدانند.

یک اسامه بهروزشده

بااینحال، حمزه چندان طرفدار شکل تروریسمی که پدرش دنبال میکرد، نیست. اسامه بنلادن به خاطر عملیات بلندپروازانه و حسابشدهاش علیه اهداف استراتژیک شناخته میشد. این در حالی است که پسرش در مقابل، از پیروانش میخواهد تا از هر فرصتی برای حمله به منافع یهودیها، مسلمانان آمریکایی، اروپایی و طرفدار غرب با هر وسیله ممکن استفاده کنند. یک تفاوت دیگر فلسفه نظامی او این است که خلاف الظواهری، حمزه بنلادن داعش را باد انتقاد نمیگیرد. احتمالا هدف او کاهش تعارض با جنگجویانی است که ممکن است بخواهند به القاعده روی بیاورند. از دیگر سو، با توجه به هویت حمــزه، رهبران داعش نمیتوانند او را به راحتی دیگر رهبران القاعده تقبیح کننــد. دیگر تفاوت حمزه تأکید او بر حمــلات فردی و خودانگیخته علیه هر هدف ممکن اســت که در آن خلاف رویه پدرش نیازمند کسب اجازه از مقام مافوق نیست. با این کار بهنظر حمزه شیوهای خشونتبارتر از تروریسم را در پیش گرفته که برای افراطیون اســلامگرا جذابیت بیشتری دارد؛ شیوهای که این روزها به نام «گرگ تنها» شناخته میشود.

مرد بدون چهره

نکته جالب درباره حمزه بنلادن که رؤیای بدلشــدن به ســتاره بعدی جهان جهادگرایان اسلامی را در سر میپروراند، این است که او اصرار دارد تا بیشتر جزئیات شخصیاش را از دید عموم مخفی نگه دارد، حتی چهرهاش را. هیچ عکس تأییدشــدهای از این تروریســت جوان از زمان کودکیاش به بعــد، وجود ندارد. گفته میشــود ازدواج کرده و حداقــل دو فرزند دارد و برای مدتی در منطقه قبیلهای شمال غرب پاکستان زندگی میکرده هرچند اطلاعات بیشــتری از محل ســکونت او در دست نیست. اصرار حمزه برای عدم انتشــار تصاویرش شاید به دلایل امنیتی باشــد ولی در تضاد با تلاش او برای بدلشــدن به یک نماد در میان افراطیون مسلمان قرار میگیرد. از نظر «استیون استالینسکی »، مدیر اجرائی مؤسسه پژوهش رسانه خاورمیانه، بــرای جذب پیروان جوان جهادگرایی، بــه چیزی بیش از یک پیام صوتی و یک عکس قدیمی نیاز اســت. به لطف اسناد بهدستآمده از خانه بنلادن در پاکســتان بعد از حمله نیروهای آمریکایی بــه آن، میدانیم که باوجود جداییهاي بســیار میان حمزه و اســامه، رابطه خاصی میان این پدر و پسر وجود داشــته اســت. حمزه پانزدهمین فرزند از 20 فرزنــد بنلادن و تنها پســر از همسر سوم اوست. یک دوســت خانوادگی که در کودکی حمزه را میشــناخته، درباره او میگوید: «او بســیار باهــوش و فهمیده بود و مانند پدرش علاقه وافری به اسبسواری دارد. درحالیکه والدینش میخواستند او را از میدان نبرد دور نگه دارند، او همیشــه با آنها بر ســر این مسئله نزاع داشت». بعد از اینکه حملات ۱۱ سپتامبر اسامه بنلادن را در صدر فهرست تحت تعقیبترین تروریســتهای جهان قرار داد، حمزه بهندرت پدرش را میدید. در اسناد بهدستآمده از خانه اسامه بنلادن در پاکستان، نامهای از حمزه به او وجود دارد. حمزه در این نامه از اشــتیاقش برای مبارزه با غرب بهعنوان یک مجاهد یا جنگجوی مقدس سخن گفته است. از بخت بلندش وقتی اسامه بنلادن به دست نیروهای آمریکایی کشته شد، حمزه در خانه مخفی دیگری نگهداری میشــد تا برای آموزش به قطر فرستاده شود. او بعدها در یک خطابه بلند با عنوان «ما همه اسامه هستیم»، به پدرش ادای دین کرد و قســم خورد که انتقام او را بگیرد. با شــرایط موجود و تحولات اخیر منطقه، بهنظر حمزه بیش از هر زمانی به آرزویش برای گرفتن انتقام نزدیک شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.