جدول 2835 طراح: بیژن گورانی

Shargh - - روزنامه -

افقی:

1- نام ماندگار موسیقی آلمان- مسابقات حذفی در یک رشته ورزشــی- مرجمک ۲- روزه گشودن- گلابیخداحافظــی بیگانــه 3- رنگ موی فوری- شــهری در اســتان مرکزی- از باشــگاههای فوتبال اسپانیا ۴- کتابی پرتیــراژ با موضــوع زنان و جنگ نوشــته ســیدهاعظم حسینی- سجدهشــونده- همیشگی 5- شعبهای از نژاد ســفید- ریزنمرات- ســتارگان 6- دینداری- رفعکنندهجهان 7- خانه ســاحلی- لباس ورزشــی- بــرای بیان استثنا به کار میرود 8- رشتهای در شمشیربازی- اولین همســران تاریخ- شمشیر دفاعی ژاپنی 9- پهلوان- یون منفــی- از نیازهای اولیه بشــر 1۰- ســجدهکننده- پدرهرجومرج 11- نام چشــمهای در بهشت- دالانه- گلی زیبا 1۲- گروه محافظان ویژه- روشــن و درخشان- نشانه جمع فارســی 13- خمیازه- شــیفت- پایتخــت ایتالیا 1۴- وثیقه- نوعی بیماری ویروسی کشنده- کاخ تاریخی فرانســه 15- درخت تســبیح- رمانی از میــلان کوندرا، نویسنده نامدار چک- فلز قرآنی.

عمودی:

1- صبــح- مقاومــت و پایــداری ۲- از متعلقــات دســتگاه شــور- نوعی پارچه ضخیم و خشــن- بریدن شــاخههای زائــد 3- فاصله میان دو نقطــه- بیهوده و بیمعنی- مبارز ۴- ســماوی- دینها 5- ایوان- چاق و ســرحال- آب راکد که از تجمع آب رودخانهها به وجود آمده باشد 6- متر انگشــتی- سخنور- حاجت 7- اسب تندرو- زمین بیصاحب- خورشــید 8- خســیس پس نمیدهد- رشــتهای در قایقرانی- زیرپامانده 9- توقف کامل فعالیتهای زیســتی- نشــاطآور- میوه گرمسیری سرشار از ویتامین 1۰- تازهبالغشده- اکثریت- چغندر پخته 11- آمادهکردن- مغازهدار- پدر 1۲- نشاندادن- در گذشته مســئول برقراری نظم در شــهر بود 13- نام قدیم شــهر آبادان- میله باریک برای تمیزکردن لوله تفنگ- نیمساعت! 1۴- عدل و انصاف- دختر مازندرانی- جاده اصلی و بزرگ 15- نوعی نمایش سنتی شاد- شهر برج علاالدوله.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.