مبارزه با تروریسم؛ کنترل شبکههای اجتماعی

Shargh - - روزنامه -

محدودیــت و کنتــرل بیشــتر بــر فضای مجازی؛ این راهحلی است که خانم می برای برخورد با عملیات تروریســتی اخیر در بریتانیا پیشــنهاد داده و حمایت گروههای پشــتیبان را به دســت آورده اســت. او معتقد اســت بسیاری از گروههای تروریستی از میان کاربران جــوان فضای مجــازی عضو در شــبکههای اجتماعــی یارگیری میکنند تا نقشههایشــان را عملــی کننــد. خانم می در سیســیل و در دیدار با رهبران عضو گروه 7 هم این پیشنهاد را دوبــاره مطــرح کــرده و در گفتوگــوی دوجانبــهاش بــا ترامــپ بــر ایدههایــش تأکیــد کرده اســت. پایگاه اصلی بســیاری از کمپانیهای بزرگ اینترنتی از جمله فیسبوک و توییتر آمریکاست.

عکس: آسوشيتدپرس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.