قبطیان مصر؛ قربانی داعش

Shargh - - روزنامه -

بعد از فاجعه مرگبار و حملات تروریستی طنطــا و قاهره، حــالا نوبت بــه قبطیان منیا رســیده اســت. اتوبوس زائــران دیر مقدس صاموئیل هدف حمله تروریستی دیگری قرار گرفتــه و این زائران بازمانــده را اینچنین زار و درمانده کرده اســت. مســیحیان قبطی مصر نهتنها از کشتهشــدن همکیشان خود ناراحت هســتند که از بیتوجهی نظام حاکم مصر به امنیتشان هم نگران و خشمگین هستند. آنها تنهــا 1۰ درصد از جمعیــت 9۲میلیوننفری مصر هستند. اما مدتی اســت که نمیتوانند مراســم مذهبی خود را بیدردسر و بیتلفات انجــام دهند. دولت مصــر در واکنش به این حادثه به چنــد اردوگاه جهــادی داعش در درنه لیبی حمله کرده است.

عکس : EPA

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.