دفاع تاج از پیرواني

Shargh - - ورزش -

شرق:

تیم جوانان ایران با حضور در جایگاه چهارم جام جهانــی جوانان به کار خود پایــان داد. روند بازیهای ایــران در کره جنوبی بهصورتی بــود که یوزهای جوان ایران میتوانســتند نتایج بهتری بگیرند و یکی از ســه تیم صعودکننده از گروه ســوم بــه مرحله حذفی جام جهانی زیر 20ســالهها باشند. ایران در بازی اول خود با یک گل کاســتاریکا را شکست داد. شاگردان امیرحسین پیروانی در بازی دوم در شــرایطی که 2- صفر از زامبیا پیــش بودند یکبــاره قافیه را باختند و 4- 2 شکســت خوردند. ایــران برای صعود از گروه به یک تســاوی از بازی با پرتغال نیاز داشــت؛ اما شنبه در شرایطی که در همــان ابتدای بازی یک بر صفر پیــش افتاد، در نهایت 2بر یک بازی را واگذار کرد و حذف شد. هرچند استفاده از ویدئوچک و باطلشــدن پنالتی ایران مقابل پرتغال و گل زامبیا در برابر کاســتاریکا هم در حذف ایران نقش داشــت؛ اما آنچه خیلی به چشم آمد افت شدید ایران در نیمه دوم بازیها بود.

ایــران در نیمههای اول یک گل هــم نخورد؛ اما در نیمههای دوم شــش گل دریافت کــرد. دو برتری مهم مقابــل زامبیا و پرتغــال را با باخت عــوض کرد. روند مســابقات و کیفیت بازیها بهگونهای بود که خیلیها حسرت صعودنکردن تیم را خوردند. در این میان برخی رســانهها ضعف کادر فنی را دلیل افت شــدید تیم در نیمههــای دوم میدانند. در ســوی دیگر کارشناســان داخلــی همــه از عملکــرد امیرحســین پیروانی دفاع میکنند و تأکید دارند ســطح فوتبال ایران همین اندازه اســت و پیروانی کارنامه قابل قبولی داشته و او را باید حفظ کرد.

فریدون معینی سرپرست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در گفتوگو با «شــرق» به تیم ایران نمره قبولی

آیــا راهیابي به جام جهاني پس از 16 ســال توفیق نیســت؟ زدن اولین گل و کســب اولین برد پس از 40 ســال تاریخسازي نیســت؟ آیا واقعا دوستان انتظار داشــتند قهرمان جام جهاني شویم؟ اینگونه انتقادهــاي بیجا باعث ازبینرفتن روحیه و اعتمادبهنفس مربیان داخلي ميشــود و این رویه صحیحي نیست. فدراسیون حمایتش را از مربیان خود انجام ميدهد.

میدهد. فراموش نکنیم که ما 40 ســال بود نتوانســته بودیم در جام جهانی جوانان کار خاصی انجام بدهیم و حتی گل بزنیــم؛ اینبار هم گل زدیم هم بردیم و هم بچههــا بهخوبی اســتعدادهای فردی خود را نشــان دادنــد. باید به این تیــم و کادر فنــی درمجموع نمره قبولی داد. درست است در برخی دقایق تیم از نظر فنی انتظارات را بــرآورده نکرد؛ اما نباید فراموش کرد اینجا جام جهانی اســت و تیمهای مقابــل با چه تدارکی به جام جهانی آمدند». معینی انتقاد رسانهها از عملکرد پیروانــی در زمینه حفظ نتیجه را قبول ندارد ؛ «برای هر تیمی بحران به وجود میآید. در شرایط بحرانی مربیان بزرگ هم نمیتوانند کاری کنند.»

معینی دیر جمعشدن بازیکنان بهدلیل حضور در باشــگاهها را یکی از دلایل اصلی خوبآمادهنشــدن تیم میداند. امیرحســین پیروانــی هم ضعیفبودن قــوای جســمانی بازیکنــان ایرانی را دلیــل اصلی ازدســترفتن برتری تیم در نیمههــای دوم میداند. او دراینباره به ایســنا گفــت: «زمانی که عزم صعود در جــام جهانــی را دارید باید جهانی آماده شــوید. ما قبل از مســابقات از نظر جســمانی دغدغههایی داشــتیم؛ شــرایط جســمانی تیم ما ایــدهآل نبود و نتوانســتیم در زمانی که در اختیار داشــتیم تیم را به

شــرایط ایدهآلی برســانیم. اکثر بازیکنان ما تا آستانه این مسابقات درگیر مســابقات لیگ بودند و بهلحاظ جسمانی شــرایط مناسبی نداشــتند. ما تا 60 دقیقه نخست مســابقات بســیار عالی ظاهر ميشدیم؛ اما بعد از آن به مشــکل میخوردیم. مهمترین مشــکل تیم ما خســتگی بــود و آمادگی 90 دقیقــه بازی در ســطح جهانی را نداشــتیم». پیروانی تأکید میکند این تیــم مانند تیمی مثل پرتغال بــرای جام جهانی آماده نشــده که حالا همه انتظــار دارند مثل پرتغال نتیجه بگیرد. «اگر به گروهمان نگاه کنید میبینید که تفاوت امتیازها بســیار کم بوده اســت یعنی فاصله تیمها بســیار کم بوده و مشــخص نبود چه تیمی به مرحلــه بعد صعود میکند. تیمهــای حاضر در این گروه تلاش بیشــتری کرده بودند و سرمایهگذاریشان بهمراتب بیشتر از ایران بود. ما تا دقیقه ۸5 با پرتغال مساوی بودیم که این بیانگر بازی خوب ما بود؛ اما باز هم پرتغال یک تیم اروپایی است و هشت بازیکن این تیم در سطح اول فوتبال دنیا بازی میکنند که در آن صورت شــرایط فرق میکند. اگر بتوانیم برنامهریزی بهتــری را انجام دهیم و امکانــات و تدارکاتمان را افزایش دهیم میتوانیم در 10 سال آینده به تیمهایی مانند پرتغال برسیم .»

در ســوی دیگر رســانههای منتقد تأکیــد میکنند فدراســیون باید برای تیمهای پایه از مربیان درجهیک خارجی اســتفاده میکرد و اگر چنین میشــد، شانس صعــود تیم جوانان بالا میرفــت. فریدون معینی نظر دیگری دارد: «برای این تیم در این دوسالونیم زحمات زیادی کشیده شده و همه در توان خود کمک کردند. در فدراسیون فوتبال و باشــگاهها هیچکس نمیخواست این تیم لطمه بخورد.

پیگیری رشد این تیم با کادر فنی بود. با زحمت کادر فنی، بازیکنان در این دوسالواندی گامبهگام بهتر شدند. همیــن صعود به جام جهانی و حضور ایران در این جام موفقیت بزرگی اســت. جام جهانی دریچه بزرگی است برای معرفی فوتبال یک کشــور به دنیا، ما از این ویترین اســتفاده کردیم. یکی از اهــداف حضور در جام جهانی جوانــان تربیت بازیکنان برای حضــور مؤثر در تیم ملی است. ما نباید از این اهداف اصلی غافل شویم و فقط به نتیجه بازیها تکیه کنیم. ما از حضور در این جام خیلی میتوانیم سود ببریم و نباید فقط به نتایج اشاره کنیم.»

معینــی در ادامــه گفتوگویش با «شــرق» درباره درسهایی کــه ایران از جام جهانــی گرفت، میگوید: «در این جام مشــخص شــد در فوتبال مدرن مالکیت توپ و انتقال ســریع از دفاع به حملــه چقدر اهمیت دارد، مــا باید این موضوعات را به بازیکنانمان آموزش دهیم. بایــد در فوتبالمان این تغییرات را ایجاد کنیم.» آنطورکه از شواهد پیداســت، فدراسیون فوتبال قصد دارد از امیرحســین پیروانی در تیم امید استفاده کند تا با این بازیکنان در مقدماتی المپیک 2020 شــرکت کند. معینی، سرپرســت کمیته جوانان میگوید این موضوع نهایی نشــده اما به احتمال فــراوان این تصمیم گرفته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.