زنان در صف وزارت

مولاوردی: دو، سه وزیر خانم برای حضور در کابینه دوازدهم معرفی خواهند شد

Shargh - - سیاست -

درهمينحــال مولاوردی به خبرآنلاين گفته «با تجربهای که از دولــت يازدهم داريم و تفاوتی که شــرايط شــروع کار دولت دوازدهم با دولت يازدهم دارد، زمينه برای اســتفاده از خانمهــا بهعنوان وزير در کابينه دوازدهم خيلی مساعدتر است».

اشــرف بروجــردی، رئيس ســازمان اســناد و کتابخانه ملی، ديگر معاون حســن روحانی است که معتقد است زنان بســياری در ايران میتوانند در قامت وزارتخانههــای مختلف قد علم کنند و تنها راه چاره اعتماد به زنان متخصص و باتجربه کشــور اســت. او در همين زمينه از تدوين اسامی و شــاخصهای زنان وزير در قالــب کميتهای به رياســت شــهيندخت مولاوردی خبــر میدهد. اسامی و شــاخصها به گفته او در چند روز آينده مشخص خواهد شــد. مولاوردی نيز در پاسخ به اين ســؤال که چند وزير خانم در دولت دوازدهم حضــور خواهند داشــت، گفته «ايــن به تصميم رئيسجمهــوری بســتگی دارد و رأی نهايــی مجلس. پيشبينی ما معرفی دو، سه خانم است و برای آن تلاش میکنيم». ادامه از صفحه اول

رئیسجمهوری باید جلوی تخریب زنان مسئول را بگیرد

حضــور زنــان اصلاحطلــب در مجلس دهم دســتاوردهای مثبتــی داشــته کــه از جمله آن میتوان به لابی آنها بــرای معرفی زنان توانمند جهت حضور در بخشهای مختلف دولت اشاره کــرد. اگرچه نقدها به عملکــرد زنان مجلس کم نيســت؛ اما در کنــارش گفتوگو هــم میکنند و پای برخی مســائل بهخوبی میايستند. نمونهاش تلاش زنان مجلس برای مقابله با ازدواج دختران کم ســن و ســال بود. آنها در ســفر به قم تلاش کردند تا با مراجــع ديدار کنند و در اين موضوع با آنها وارد گفتوگو شوند.

پروانــه سلحشــوری، رئيس فراکســيون زنان مجلس دهم نيز به «شــرق» میگويــد: «تجربه حضور زنان در ســمتها نشــان داده کــه آنها از ســوی نهادهای مختلف بهشــدت زير ضرب قرار گرفته و همهجانبه نقد میشــوند. دولت ســوای تلاش برای ورود زنان وزيــر به کابينه بايد به فکر آن باشــد که اين مســئله را حل کنــد. نمونه اين ماجرا حضور توانمند خانم احمدیپور در رياست سازمان ميراث فرهنگی بود که با موجی از نقدها و تخريبها همراه شــد. بنابرايــن هزينه پذيرش مسئوليت سياســی در ميان زنان بايد کاسته شود و اين مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر اينکه شخص رئيسجمهــوری در اين زمينــه ورود کند. درباره خانم مولاوردی نيز شــاهد تلاش فراوان ايشــان بوديم و در مقابل تخريب ايشان از سوی گروههای مختلــف کــه واقعــا در جاهايــی از کار هزينهبر میشد».

مولاوردی خودش میتواند وزیر شود

پروانــه سلحشــوری تأکيــد میکنــد برخــی وزارتخانههــا از جملــه وزارت آمــوزش عالی و آموزشوپرورش، کار و رفاه اجتماعی و بهداشــت از جمله وزارتخانههايی هســتند که امکان يافتن وزيــر زن باتجربه و متخصــص در آن امکانپذير اســت. اشــرف بروجردی علاوه بر اينها به گزينه وزارت ارشــاد نيز اشــاره کــرده و اميدوار اســت نتيجــه کميته ويــژه بررســی وزرای زن بهزودی اعلام شــود تا هم اسامی مشــخص شوند و هم لابی برای حضور آنها در کابينه در دستور کار قرار گيرد. سلحشــوری در همين زمينه به نقش مؤثر مولاوردی اشــاره کرده و اينکه «اميدواريم ايشان يا در همان ســمت بمانند يا حســب تجربههای بهدستآمده در ســالهای اخير بهعنوان يکی از گزينههای وزارت مطرح شوند.»

احمدینژاد و شکستن تابوی وزیر زن

تابوی حضور وزيــر زن در ايران پس از انقلاب اســلامی نه از سوی اصلاحطلبان و ميانهروها که در دولت محمود احمدینژاد شکســت. مرضيه وحيددستجردی بر کرســی وزارت بهداشت تکيه زد و کارنامــه مثبتــی از خود به يادگار گذاشــت. تاجايیکه در قحطالرجــال اصولگرايان بارها نام او بهعنــوان نامزد رياســتجمهوری مــورد تأييد اصولگرايان بر ســر زبانها افتاد. بماند که پارهای درگيریها با شــخص احمدینــژاد در نهايت به کنارنهادن او از عرصه قدرت انجاميد.

طيبه سياوشــی، نايبرئيس فراکســيون زنان مجلس نيز به «شــرق» میگويــد: «بايد واقعبين باشــيم و برای وزارتخانههايی که زنان متخصص داريــم افــرادی را معرفی کنيم. بــرای نمونه در وزارت امور خارجهای که سرتاپا ساختاری مردانه دارد، چطور میشــود از انتصاب وزير زن ســخن گفت؟ اما در اين مورد خاص بايد به سمتی برويم که جناب وزير نيمنگاه مثبتــی به حضور زنان در ســفارتخانهها داشــته باشــد. نه اينکه يک سفير زن منتصب کنيم و بهکل ماجرای توانمندســازی زنان در ســطوح مختلــف وزارت امور خارجه به فراموشی سپرده شود .»

فشارهای همیشگی در انتصاب زنان کابینه

انتصاب زنان در دولتهای مختلف همواره با نقدهايي همراه بوده اســت؛ نمونهاش زمانی که سيدمحمد خاتمی بنا داشت برای نخستينبار زنی را بــه معاونت خود برگزينــد. انتصاب معصومه ابتکار بهعنوان رئيس سازمان محيط زيست تير و ترکشهايی به دنبال داشت و برخیها همان روز به دنبال کارشکنی بودند. پايان دوره رياست زهرا شجاعی بر مرکز امور زنان نيز با حاشيهسازیهای فراوان همراه شــد؛ گروهی به دلايــل واهی او را به دادگاه کشــاندند و چند سال بعد او از همه آن تهمتها تبرئه شــد. حتی حضور زنان در مجلس ايــران نيز روزگاری با برخــی محدوديتها همراه بود. درســت زمانی کــه نمايندگان خودشــان را برای حضور در مجلس ششــم آمــاده میکردند، تماسهايی با رئيس وقت مجلس، حاصل شــد تــا از الهه کولايی بخواهد از پوشــش چادر برای حضور در مجلس اســتفاده کنــد. تماس تلفنی برقرار شد و کولايی نيز تأکيد کرد که مردم با همين پوشــش به او رأی دادهاند و با همين پوشــش در صحن حاضر میشود.

اکنــون انتصاب وزيــر زن از ميــان گزينههای موجود، کارزار تازهای در کارنامه فعاليت سياسی و مدنی زنان ايران است. نهتنها زنان اصلاحطلب که جنبش زنــان ايران نيز در روزهــای انتخابات بارها بر گزينه انتصاب وزير زن تأکيد کردهامد. حالا بايد ديد ماحصــل اتاق فکر زنان و لابیها به کجا ختم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.