حفظ و سازماندهي انرژي اجتماعي

Shargh - - صفحه اول - احمد ميدري . معاون وزارت کار و رفاه

انتخابات ریاســتجمهوري نمــادي از بهثمررســیدن انرژي اجتماعــي یــک جامعــه در غیــاب نهادهاي مدنــي بود. در جامعــه ایــران، نهادهاي مدني مانند احزاب، اتحادیههــاي کارگري و انجمنهاي صنفي بســیار ضعیفاند؛ اما در غیاب این نهادها تلاش گســترده نیروهــاي مردمي از شــروع اعلام نامزدهــا، آغاز و در شــبکههاي اجتماعي مجازي سرنوشت ریاســتجمهوري را تعیین کرد . حفظ انــرژي اجتماعي براي ایجاد تغییــرات و مدیریت آن در جوامعي ماننــد ایران که نهادهاي مدني به هر علتي ریشــه ندواندهانــد و در دوران طفولیت به ســر ميبرند، براي بهبود وضعیــت اقتصادي و اجتماعــي اهمیت بســیار دارد. در جوامعي که از نعمــت نهادهــاي مدنــي برخوردارنــد، انرژي مردمي براي کنشهاي جمعي داراي سازماندهي دائمي اســت و انتخابات تنها یکــي از جلوههاي حاکمیت مردم اســت. در کنــار انتخابات همواره مردم به اشــکال مختلف ســازماندهي شــدهاند. حضــور مــردم در اداره مدرســه، محله، شــهر و کارخانه، مردمســالاري انتخاباتي Representa-( ‪tive Democracy‬ ) را تبدیل به مردمسالاري تأملي ‪Deliberative Democracy(‬ ) ميکند. مردمسالاري تأملي یا مردمســالاري هماندیشانه را برخي ریشه و عامل بقاي مردمســالاري انتخاباتــي ميدانند. مردمسالاري تأملي انرژي اجتماعي را سازماندهي و امکان حضور مســتمر مردم در زندگي جمعي را مهیا ميکند.برندگان انتخابات و حتي بازندگان آن بایــد به فکر حفظ و ســازماندهي انرژي اجتماعي باشند. بدون این اقدام راهبردي امکان اصلاح امور کشــور تقریبا غیرممکن اســت. براي سازماندهي انرژيهاي اجتماعي و حفظ این ســرمایه بزرگ که دولت و حکومت به آن نیاز دارد، چه باید کرد؟باید انــرژي مردمي را به گونهاي ســازماندهي کرد که مردمسالاري انتخاباتي به مردمسالاري تأملي تبدیل شود. شور و شوقهاي ایجادشده در ایام انتخابات شبکههاي گسترده ارتباطي را شکل داده است؛ اما این شبکه بسیار ناپایدار است. شبکههاي انتخاباتي در حول یک هدف مشخص )پیروزي در انتخابات( شکل گرفتند. باید هدفي دیگر براي حضور مردم در صحنه سیاســت طراحي کرد. اهدافي مانند تأمین حقوق شهروندي، شفافیت، سالمسازي نظام اداري از فســاد و... ميتوانند مردم را در صحنه اجتماعي کشــور حفظ کنند. این اهداف برخلاف پیروزي در انتخابات مقطعي نیســتند؛ بلکــه اهدافي دائمي و حتي ابدي هســتند. اجازه سازماندهي نیروهاي مردمي باید مطابق با اصول مقبول حکومت تعریف شــود. همانطور که انتخابات ریاســتجمهوري مورد تأیید نهادهاي رسمي حکومت بود و در شکل پذیرفتنی آن به اجرا درآمــد؛ به طور مثال از میان انبوه نامزدها شــش نفر اجازه یافتند در این رقابت شرکت کنند، هدف مقبول پس از انتخابات نیز باید در قالب جمهوري اســلامي ایران معنا و مصداق یابــد. بههرحــال همانطور که دولــت به حضور مردم در انتخابات ریاســتجمهوري نیازمند است، به حضــور مردم در صحنههاي مختلف اجتماعي نیز نیاز دارد. ناکارآمدي نظام اجرائي و اداره کشور تنها با مردمســالاري تأملي تغییرپذیر است. تحقق مردمســالاري تأملي نیاز نظام جمهوري اســلامي ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.