فقط يک درخواست

Shargh - - صفحه اول - بابک زمانی . رئيس انجمن سکته مغزی

درخواســتهای جامعه پزشکی و سیســتم ســلامت از دولــت دوازدهــم بســیار اســت؛ اما اگر نگارنده تنها یک خواســته کلیدی داشته باشــد که احیانا بسیاری از مشــکلات هم از طریق آن حل خواهد شد، بیتردید چیــزی نخواهد بــود؛ جز گســترش هرچه بیشــتر ارتباطات جامعه پزشــکی کشــور با طب بینالملل. در اثبات این مدعا کافی اســت بــه حقایق و نکاتی چنــد اشــاره کنم: - حرفه پزشــکی تنها یکســری اعمال و دســتگاه و تکنیک که آنها را از روی بروشور و یک دوره کارآموزی هم میتوان دریافت، نیســت. بیش و فراتر از آن نوعی فرهنگ و ســنت اســت که نه بــا کتاب و دوره و بورس که تنهــا با کار و زندگی فراچنگ میآید. بیهوده نیســت که بخش مهمی از کادرهای تخصصی پزشــکی دنیــا در دوره آموزش در حــال چرخــش در بخشهای مختلف هســتند و بعــد از کســب عناویــن تخصصی هم براســاس صلاحیتهایشــان در یک فراخــوان بینالمللی در بخشهایی که مناســب عنوان و تجارب آنهاســت، به کار مشــغول میشــوند؛ درحالیکه ما در همان شــهر و دانشــگاه محل تخصص به یک بیمارستان خــاص چهارمیخ شــدهایم و بعــد از تخصص هم مایملک مادامالعمر یک دانشگاه محسوب شدهایم. با وجود اینکه در همین شهر هم متخصصانی بسیار صاحبصلاحیتتــر از مــا بــرای اداره بخشها و گروههای تخصصی وجود دارند...

ایســنا: در سال گذشــته حدود 12هزار 700 میلیارد تومــان از چکهای مشــتریان بانکها برگشت خورده اســت. عمده دلایل برگشتها به کسری و فقدان موجودی حساب برمیگردد. تازهتریــن گزارش بانک مرکزی از آمار مربوط به دادوستد چک در سال 13۹5 نشان میدهد که تا پایان اسفندماه در کل کشور بالغ بر 10 میلیون فقره چک بــا مبلغی بیــش از 63 هزار و 500 میلیارد تومان مبادله شــده است که نسبت به دوره قبــل از نظر تعــداد ۴.2 درصد و از لحاظ مبلغ تــا 16.3 درصد افزایش دارد. از این میزان حــدود ۸.6 میلیون فقره چک بــه مبلغی بالغ بر 51 هزار میلیارد تومان وصول شــده اســت. آمار وصولیها از این حکایــت دارد که بالغ بر 51 هزار میلیارد وصول شــده که نسبت به ماه قبــل؛ از نظر تعداد 5.2 درصــد و مبلغ تا 17.2 درصد رشــد دارد. از چکهــای موردمعامله، میزان چکهای برگشــتی، بالغ بــر 1.۴ میلیون فقره بــه مبلغی حدود 12هــزار و 700 میلیارد تومان بوده است. تعداد چکهای برگشتی 1.2 درصد کاهش و مبلغ آن تا 12.6 درصد افزایش دارد. این در حالی است که ۹7.۴ درصد از نظر تعداد و ۹7 درصد از نظر مبلغ به دلیل کســری یا فقدان موجودی بوده اســت. باید یادآور شد که در بین اســتانهای کشــور، تهــران بالاترین حد چکهای برگشــتی را با بیش از ۴۸7 هزار فقره وهفتهــزارو 300 میلیارد تومان به خود اختصــاص داده اســت. همچنیــن اصفهان با 150هزار فقره و مبلغ حدود 756 میلیارد تومان و خراسانرضوی با 11۸هزار فقره و ۸1۴ میلیارد تومان در رتبههای بعدی چکهای برگشتی قرار دارند. امــا طبق توضیحات احمــدی- دبیرکل بانک مرکــزی- این افزایش 12.6 درصدی چک برگشــتی در اســفندماه را از نظــر مبلغ باید در کنار افزایش 17.2 درصدی مبلغ کل وصولیها تحلیل کرد که نشــان میدهد علــت افزایش چک برگشــتی نســبت به دوره قبــل، افزایش چکهــای مبادلاتی بوده اســت. درمجموع در اســفندماه 13۹5 در کل کشور حدود ۹ میلیون و 700 هزار فقره چک وصول شــده است که از این تعداد حدود هشت میلیون و 500 هزار فقره چک عــادی و بالغ بر یک میلیــون و 130هزار فقره چک رمزدار بوده است. برایناساس ۸۸.۴ درصــد از کل تعداد چکهــای وصولی، چک عادی و 11.6 درصد چک رمزدار بوده اســت. از نظر مبلغی حدود 20۴ هزار میلیارد تومان چک وصول شــده که بالغ بر 51 هزار میلیارد تومان چک عــادی و بالغ بر 153هــزار میلیارد تومان چک رمزدار اســت، بهعبارتی 25 درصد از کل مبلغ چکهای وصولــی، عادی و 75 درصد از آن رمزدار بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.